بیوتکنولوژی
1. شناسایی ژنهای دخیل در تجمع رنگیزههای آنتوسیانین و پروآنتوسیانیدین در بافتهای مختلف 282 رقم برنج با استفاده از نقشهیابی ارتباطی در مقیاس ژنوم

رضا حقی؛ آرش فاضلی؛ اسدالله احمدی خواه؛ وحید شریعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

چکیده
  بعنوان یک موتانت طبیعی، برخی از ارقام برنج دارای رنگ دانه قهوهای و/یا رنگ ساقه و برگ بنفش میباشند. رنگ قهوهای برونبر به دلیل تجمع رنگیزه پروآنتوسیانیدین و رنگ بنفش ساقه و برگ بواسطهی تجمع آنتوسیانین ایجاد میشود. این رنگیزهها که متعلق به دسته فلاونوئیدها بوده از طریق مسیر فنیل پروپانوئید ساخته میشوند و ژنهای ساختاری و تنظیمی زیادی ...  بیشتر

2. ارزیابی مقایسه‌ایی تیمار کود مرغی و شیمیایی بر غلظت عناصر غذایی و کیفیت دانه برنج (Oryza sativa L.)

مصطفی صالحی فر؛ منصور افشار محمدیان

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 862-872

چکیده
  به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و غلظت عناصر پر مصرف و کم مصرف در برنج رقم هاشمی، آزمایشی در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. تیمارهای کودی مورد استفاده شامل تیمار کود شیمیایی، کود مرغی و شاهد بود. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد دانه، کاه و کلش، زیست توده، ...  بیشتر

فیزیولوژی
3. اثر تانن، اسید سیتریک و EDTA روی قسمت بندی Si2+ وAl3+ در سیتوپلاسم و اپوپلاسم، فیتوکلات ‌وگلوتاتیون دردو رقم برنج ایرانی (Oriza sativa L.)

حیدرعلی مالمیر

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 910-926

چکیده
  گزارش های زیادی نشان داد، فیتومتالو فورها نقش مهمی درجذب عناصر میکرو المان وسمیت زدایی عناصر سنگین انجام می دهند. به این منظور گیاهچه ها ی برنج به مدت 30 روز با 2+Si و 3+Al و غلظت مناسب تانن، اسید سیتریک و EDTA درکشت شن تیمار شد. نتایج نشان داد تانن در فضای خارج از ریشه 2+Si را کمتر از3+Al کلاته می کند، اسید سیتریک در فضای اپوپلاست ریشه 2+Si را کمتر ...  بیشتر

4. اثر سیلیکون روی میزان فیتو کلات ، کربوهیدرات غیر ساختمانی و K دردورقم برنج ایرانی Oriza sativa

حیدرعلی مالمیر؛ سکینه رودی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 937-948

چکیده
  گزارش های در مورد اثر Si روی رشد و حفاظت گیاهان در تنش های زنده و غیر زنده وجود دارد، اما رابطه بین اثر Si و تجمیع فیتوکلاتین ، هیدرات کربن غیر ساختمانی، K و Si کمتر مطالعه شده است. به این منظور اثر Si روی مقدارهیدرات کربن غیر ساختمانی، فیتوکلاتین، Si و K دردو رقم برنج شیرودی و اوس که مقاومت متفاوتی نسبت به شوری دارند مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر