1. تاٌثیر جنگل‌کارهای بومی و غیربومی سری چای باغ قائم شهر بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و زادآوری گونه‌های چوبی

کتایون حق وردی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 522-534

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جنگل‌کارهای بومی و غیربومی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و زادآوری گونه‌های چوبی در سری چای باغ قائمشهر واقع در استان مازندران انجام پذیرفت. به این منظور، سطح 2 هکتار از هر یک از توده‌های افرا پلت، توسکا ییلاقی، زربین، کاج سیاه، عرصه خالی (به عنوان شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. سپس در هر توده 15 قطعه نمونه ...  بیشتر

2. ارزیابی تنوع گونه های علفی در راشستان بهره برداری نشده، مطالعه موردی: رودبار گیلان

محمد نقی عادل؛ حسن پوربابائی؛ علی امیدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 681-690

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع گونه های علفی در یک راشستان بهره برداری نشده بود. برای این منظور 170 هکتار از جنگل های رودبار استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شاخص های تنوع زیستی، مقادیر تنوع ، غنا و یکنواختی محاسبه و با نتایج حاصل از تحقیقات مشابه مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص های به دست آمده کمتر از سایر مطالعات ...  بیشتر

3. ارزیابی تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقۀ ارسباران با استفاده از شاخص های غیرپارامتریک در ارتباط با عامل توپوگرافی شیب(مطالعه موردی: حوضۀ آبخیز ایلگنه چای و کلیبرچای)

الله وردی محمدزاده؛ رضا بصیری؛ علی اصغر تراهی؛ رباب داداشیان؛ محمدرضی الهیان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 728-741

چکیده
  جهت دستیابی به توسعۀ پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستم¬های طبیعی و تنوع¬زیستی آنهالازم است نقش عوامل توپوگرافی وتأثیرآنهابر تنوع گونه¬¬های گیاهی موردارزیابی قرارگیرد.دراین راستا با توجه به شرایط توپوگرافی جنگل¬های ارسباران، عامل توپوگرافی شیب از اهمیّت خاصی برخوردار بوده و بسیاری از پارامترهای کمی و کیفی درختان تابع ...  بیشتر

4. اثرات اکولوژیکی جاده‌های جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونه‌های گیاهی (مطالعۀ موردی: طرح‌های جنگلداری لیره‌سر، گلندرود و مکارود)
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 41-51

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر جاده جنگلی بر تغییرات پوشش علفی و ترکیب گونه­های گیاهی از لبه جاده­ها بسمت بخشهای داخلی آن در سه منطقه مختلف و در دو جاده آسفالته و خاکی می­پردازد. بصورت انتخابی شرایط مشابه از نظر شرایط توپوگرافی، شیب و جهت مشخص گردید و در هر طرف جاده از میکروپلات­های 2×2 متر برای اندازه‌گیری تنوع زیستی و ترکیب پوشش ...  بیشتر