اکولوژی
1. پهنه‌بندی استان اصفهان از لحاظ تنوع زیستی گیاهان زراعی طی سال‌های 1390-1381

مرتضی گلدانی؛ محمد بنایان؛ محمدرضا نادری

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 155-172

چکیده
  تنوع زیستی کشاورزی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده‌ی پایداری اکوسیستم‌های زراعی محسوب می‌شود. حفظ تنوع زیستی و مدیریت کارآمد آن نقش مهمی در دستیابی به معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری اکوسیستم‌های زراعی دارد. از این رو لازم است با بررسی دقیق روند تغییرات تنوع در چشم‌اندازهای کشاورزی، ضمن حفظ آن، در جهت مدیریت صحیح تنوع ...  بیشتر