1. اثر جیبرلیک اسید برسرعت واکنش هیل، رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات فنلی در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی

حسین عباسپور؛ حلیمه رضایی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 893-903

چکیده
  تنش خشکی باعث تحریک تولید گونه های اکسیژن فعال در کلروپلاست های گیاهی می شود و گونه های اکسیژن فعال نیز سبب پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و تخریب غشای سلولی می شوند. گیاه بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L.) یکی از گیاهان دارویی معطر است که در طب به عنوان التیام دهنده زخم و جراحت استفاده می شود. در این پژوهش جیبرلین با هدف کنترل استرس اکسیداتیو ...  بیشتر