بیوتکنولوژی
1. افزایش تولید سیانو باکتری اسپیرولینا با کنترل همزدن و ترکیب شیمیایی محیط کشت

علی شیخی نژاد؛ عبدالمجید لباب پور؛ نسرین معظمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 344-353

چکیده
  در این پژوهش، اثر هم زدن با هوا و هم زدن با چرخش ظرف کشت بر میزان تولید زیست توده ی اسپیرولینا در 5 محیط کشت متفاوت بررسی شد. اسپیرولینا در همه ی محیط های کشت رشد کرد. در هم زدن با چرخش ظرف کشت، اسپیرولینا در مدت زمان کوتاه تری به بیشترین میزان رشد و تولید زیست توده خشک g L-1-0/4 و در هم زدن با هوا، تولید زیست توده به g L-1-68/3 رسید. درهم زدن با چرخش ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. بررسی اثر تنش شوری بر رشد، پراکسیداسیون لیپیدها، زیمایه های پاداکساینده و فیکوبیلی پروتئین ها در دو گونه نوستوک

مریم رضاییان؛ محمد علی فرامرزی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 661-673

چکیده
  در این پژوهش، اثر تنش شوری بر رشد و زیمایه های پاداکساینده در آخر فاز لگاریتمی رشد Nostoc ellipsosporum و Nostoc piscinale مورد بررسی قرارگرفت. بر اساس نتایج رشد این دو گونه سیانوباکتری با افزایش غلظت نمک افزایش می‌یابد. این دو گونه به منظور کاهش اثرات مخرب انواع فعال اکسیژن از زیمایه‌های پاداکساینده‌ ای مانند CAT، SOD، POX و PPO استفاده می‌کنند و با افزایش ...  بیشتر