منابع طبیعی
1. بررسی فلور، شکل زیستی و عناصر رویشی گیاهان منطقه گذر نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان

سهیلا نوری؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی؛ فاطمه فدایی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 436-452

چکیده
  بررسی فلوریستیک هر منطقه اهمیت زیادی دارد، زیرا فهرست فلوریستیک، شناسنامه‌ای برای هر منطقه است که وجود گیاهان و وضعیت آنها را نشان می‌دهد. هدف از این مطالعه معرفی فهرست گیاهی منطقه اکوتون نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا سندی در استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. جهت بررسی فهرست فلورستیک، نمونه‌های گیاهی جمع آوری و شناسایی شد. عملیات ...  بیشتر