کشاورزی
1. تعیین کیفیت و کمیت دانه گرده در برخی از ژنوتیپ‌های ذغال اخته (Cornus mas L)

حمید حسن پور؛ فاطمه میرزایی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 299-308

چکیده
  دانه‌های‌گرده 10 ژنوتیب ذغال‌اخته (cornus mas L.) از منطقه ارسباران آذربایجان شرقی در ایران برای تعیین قوه نامیه، میزان جوانه‌زنی، سطح تولید دانه‌گرده و هم‌شکلی مورفولوژیکی مورد آزمایش قرار گرفتند. قوه نامیه دانه‌های گرده از طریق آزمون‌های تری فنیل تترازولیوم کلراید (TTC) و یدید پتاسیم یدین (IKI) تعیین می‌گردد. آزمون-های جوانه‌زنی دانه‌گرده ...  بیشتر