اکولوژی
1. گونه‌های همروکر محیط‌های آنتروپوژن (با مثالی از شهر همدان)

حمید نطری؛ عباس شاهسواری؛ ندا قربانی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 405-415

چکیده
  نتایج حاصل از بررسی‌های فلوریستیکی و اکولوژیکی 48 گونه از تیره‌هایی چون خشخاش (Papaveraceae)، شاه‌تره (Fumariaceae)، سیب‌زمینی (Solanaceae)، تاج‌خروس (Amaranthaceae)، پیاز (Alliaceae)، گاوزبان (Boraginaceae)، شمعدانی (Geraniaceae) و پنیرک (Malvaceae) در محدوده درون شهر همدان که طی چند سال گذشته صورت گرفتند، نشان می‌دهند که بسیاری از گونه‌های مشاهده شده این تیره‌ها تنها شامل ...  بیشتر