دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 375-545 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات پارامترهای فلوئورسانس کلروفیل a در دو رقم گندم دوروم در پاسخ به شوری

صفحه 375-386


بررسی ارتباط بین برخی عوامل محیطی و گروه‌های اکولوژیک گیاهی در منطقه‌ گلزار ایذه

صفحه 387-396


اثر پیری تسریع شده بذر بر جوانه‌زنی و مؤلفه‌های رشد گیاهچه‌های سه رقم کلزا (Brassica napus)

صفحه 397-411


مطالعه ریخت‌شناختی و تشریح تعدادی از گونه‌هایAstragalus L. (بخش Incani DC.) در بروجرد

صفحه 412-422


بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت‌دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران

صفحه 423-433


بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر رویش قطری بلوط وی‌ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان

صفحه 434-443


بررسی اکولوژیکی درختچه سماق در غرب ایران

صفحه 444-452


تغییرات ساختار برگ گونهHypericum perforatum L. تحت تیمارسرب

صفحه 453-464


تأثیر برخی هورمونها و ترکیبات ازته روی ظرفیت، سرعت و هماهنگی جوانه‌زنی بذر‌های قیچ تحت تنش شوری

صفحه 465-475


مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus)

صفحه 476-485


ارزش تشریح مقایسه‌ای برگ در تفکیک گونه‌های Lolium از خانواده غلات در ایران

صفحه 486-499


مطالعه رشد و واکنش دفاعی ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت

صفحه 500-509


معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقه سارال کردستان ( زیر حوزه فرهاد آباد )

صفحه 510-525


مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی و سایر خصوصیات رویشی کلن‌های مختلف صنوبر گونهPopulus euramericana در گیلان

صفحه 526-536


مقایسه مورفولوژی بذر چند گونه از جنس Hyoscyamus

صفحه 537-545