دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 154-237 

مقاله پژوهشی

رویانزایی بدنی و آنزیمهای پاداکساینده در بنگ سیاه (H. niger L. )

صفحه 154-167

مهدیس ابراهیم زاده؛ حسن ابراهیم زاده معبود


بررسی تأثیر ساکارز بر پایداری آنتوسیانین آلبالو و شکل‌گیری فورفورال در دمای بالا

صفحه 168-175


بهینه سازی محیط کشت دانه گرده توت فرنگی و ارزیابی جوانه زنی آن پس از نگهداری در دماهای مختلف

صفحه 176-183


اثر نور و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس‌زایی و تجمع آنتوسیانین در کالوسهای حاصل از ‌جداکشتهای مختلف در رز گالیکا (.Rosa gallica L)

صفحه 184-195


تأثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه، فیلوکرون و سرعت ظهور برگ سه رقم ذرت

صفحه 196-207


بررسی اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای جوانه¬زنی بذر و رشد اولیه دانه‌رست Bromus tomentellus Boiss. در شرایط تنش کادمیوم

صفحه 208-216


بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی، آب داغ و آب جاری بر شکست خواب بذرهای بابا‌آدم (Arctium lappa)

صفحه 217-225


تأثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی دانه‌های گوجه‌فرنگی در دماهای زیربهینه

صفحه 226-237