Leaf anatomical study of Lolium species from Poaceae family in Iran

Document Type : Research Paper

Abstract

Lolium composed of 8 species in the world has 6 species native to Iran. In this research 108 quantitative and qualitative anatomical features of leaf cross sections and dorsal epidermis of 20 accessions from 5 species of this genus in Iran were evaluated.  Statistical analysis was performed by use of SPSS 17. Cluster analysis by WARD method and ordination based on Principal component analysis and Factor analysis were done to evaluate the species relationships. Our results indicated that qualitative characters as subsidiaries cell shape, leaf margins at cross section, mid rib position in coastal region and quantitative features as stomata length, leaf thickness in mid rib and bulliform cells width has the most important role as diagnostic characters in  inter-specific variation. Based on statistical results and diagnostic characters an identification key is provided for Lolium elements in Iran.

Keywords

ارزش تشریح مقایسه‌ای برگ در تفکیک گونه­های Lolium از خانواده غلات در ایران

مریم کشاورزی*،1، ملیحه اوشیب نتاج1، حسن شکرچی1 و محمد اکبرزاده2 

1 تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی  

2 ساری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

تاریخ دریافت: 30/3/89               تاریخ پذیرش: 22/1/91 

چکیده

جنس Lolium دارای 8 گونه در دنیا و 6 گونه در ایران است. این پژوهش به ارزیابی 108 صفت کمّی و کیفی، در ساختار تشریحی بشره پشتی و برش عرضی برگ 20 واحد جمعیتی از 5 گونه­ی این جنس در ایران پرداخته است. به‌منظور انجام آنالیزهای آماری از نرم‌افزار  SPSS 17برای تعیین میزان قرابت گونه­ها و از روش تحلیل خوشه­ای WARD و رسته­بندی بر‌اساس تحلیل مؤلفه­های اصلی (PCA) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفات کیفی همانند شکل سلول همراه روزنه، لبه انتهایی برگ، وضعیت آوند مرکزی و ... در منطقه رگبرگی و نیز صفات کمّی همانند طول روزنه، ضخامت برگ در رگبرگ مرکزی و عرض سلول­های حبابی و ... بیشترین نقش را در تنوع بین گونه­ای ایفا نموده­اند. براساس تجزیه و تحلیل آماری و صفات افتراقی کلید شناسایی برای اعضای این جنس در ایران ارائه گردیده است.

واژه‌های کلیدی: Poeae، Lolium، بررسی تشریحی، ایران.

* نویسنده مسئول، تلفن: 88058912، پست‌الکترونیکی: neshat112000@yahoo.com

مقدمه

 

جنس Lolium L. یکی از گیاهان مرتعی تیره غلات و از قبیله  Festuceae (Poeae R. Br.) است. این جنس دارای 8 گونه است که پنج گونه آن در ایران رویش طبیعی دارد و در نقاط مختلف کشور یافت می­شود که عبارتند از: L. perenne L.، L. multiflorum Lam، L. rigidum Gaud، L. temulentum L.، L. persicum  Boiss.& Hohen.(7). مبین نیز این جنس را با همین 5 گونه معرفی کرده است (6)، اما در فلورا ایرانیکا علاوه بر گونه­های فوق از گونهL. loliaceum  نیز نامبرده شده است (19). جنسLolium L. شامل گونه‌های یکساله یا چندساله با منشأ مدیترانه­ایست (35) که عناصر آن در اروپا، مناطق معتدل آسیا و شمال آفریقا بومی هستند و تقریباً در سر­تا­سر جهان به صورت وارداتی حضور دارند (28). گونه­های این جنس همگی دیپلوئید (2n=14) هستند اما به واسطه فعالیت اصلاح نژادی، ارقام زراعی تتراپلوئید از گونهL. perenne  و L. multiflorum دیده می­شود (14، 28). این جنس بر پایه سیستم زادآوری، به دو بخش Lolium و Craepalia تقسیم می‌شود، بخش Lolium شامل گونه‌های دگر زادآور L.perenne، L. multiflorum، L. rigidum و L. canariense و بخش Craepalia شامل گونه‌های درون‌زادآور L. loliaceum، ­L. temulentum، L. persicum و L. remotum می­باشد (24، 28، 35). برخی از محققان از طبقه‌بندیهای ریختی و بیوشیمیایی انجام شده، نتیجه گرفتند که گونه‌های دگرزادآور نمی‌توانند به‌عنوان گونه‌های مجزا در نظر گرفته شوند (28). درون گروه­های درون زادآور، گونه‌ها براساس تفاوت‌های ریختی (27)، خصوصیات بیوشیمیایی (9، 17) و نتایج حاصل از تلقیح (31) می‌توانند تفکیک شوند، اما روابط تنگاتنگی با هم دارند (28، 35).

گونه­های مختلف این جنس به لحاظ تولید علوفه اهمیت زیادی دارند(3، 18). این گونه‌ها ضمن خوشخوراک بودن، علوفه مناسبی نیز در فصول نامناسب تولید می­کنند(10). L. rigidum چراگاه و علفزار خوبی برای گوسفند و سایر دام‌ها می‌سازد، ولی در زمان گلدهی زبر و سخت‌ می‌شود، ممکن است دهان دام‌ها را خراش داده و زخم کند (2).

تحقیقات فراوانی برای بررسی تاکسونومیکی این جنس در دنیا صورت گرفته است (1، 8، 9، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 27، 29، 30، 33)، اما گونه‌های Lolium مورد بررسی تشریحی واقع نشده‌اند. در سال­های اخیر برای کمک به مطالعات سیستماتیکی، از ساختارهای تشریحی بیشتر استفاده شده است (5،10، 12). در جدایی زیر خانواده­های غلات محققان امروزه نیز بر این باورند که بهترین صفات متمایز کننده صفات تشریحی هستند (4، 25). صفات تشریحی برگ که از خصوصیات پوستک، بشره، روزنه، اسکلرانشیم و میان برگ به‌دست می­آید، اغلب خاص گونه یا جنس است(32).

مواد و روشها

در این پژوهش مطالعات تشریحی بر روی 20 جمعیت از 5 گونه از جنس Lolium در ایران، انجام شد (جدول1). سنجش صفات بر روی نمونه­های هرباریومی و تازه جمع­آوری شده از طبیعت مشتمل بر برگ پرچمی 3 فرد از هر جمعیت، انجام شد. مطالعات تشریحی بشره پشتی با روش زدودن بافت­های اضافی و رنگ‌آمیزی با سبز متیل انجام شد. برش عرضی پهنک برگ بعد از سیلیس‌زدایی با محلول HF10٪ و برش­گیری دستی و رنگ‌آمیزی مضاعف با سبز متیل و قرمز کنگو انجام گردید (1). بررسی نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری صاایران با بزرگنمایی­های مختلف و عکسبرداری به وسیله میکروسکوپ دوربین‌دار Dino  و اکولر مدرج انجام شد. تعداد 33 صفت کیفی و20 صفت کمی در برش­های عرضی پهنک و 31 صفت کیفی  و 24 صفت کمی در منطقه رگبرگی و بین رگبرگی بشره پشتی برگ (در مجموع 108 صفت) در گونه­های جنس Lolium مورد بررسی واقع شدند (جدولهای 2 ،3 و 4). به‌منظور انجام آنالیزها از نرم‌افزار SPSS Ver. 17 و برای تعیین میزان قرابت گونه­ها از روش تحلیل خوشه­ای WARD و رسته­بندی براساس تحلیل مؤلفه­های اصلی (PCA) استفاده گردید (26).

 

 

جدول1- مشخصات واحدهای جمعیتی مورد بررسی جنس Lolium در مطالعات تشریحی

ردیف

نام تاکسون

مشخصات محل جمع‌آوری، شماره هرباریومی و جمع‌آوری کننده

1

L. persicum

مازندران، جاده نور - چمستان، کیلومتر 15، (m70)، 1003، اوشیب­نتاج

2

L. persicum

مازندران، بابل، برسمنان، (m 2-)، 1004، اوشیب­نتاج

3

L. persicum

گیلان، رشت، محوطه اطراف دانشگاه گیلان، (m 35)، 1005، اوشیب­نتاج

4

L. persicum

گیلان، 3 کیلومتری شرق لاهیجان، ( m2-)، 1006، اوشیب­نتاج

5

L. perenne

تهران، محوطه دانشگاه الزهرا، (m1640 )، 1009، اوشیب­نتاج

6

L. perenne

مازندران، ارتفاعات جنوبی گلوگاه، کیلومتر 32، قبل از روستای ارضت، (m1700)، 1012، اوشیب­نتاج و اکبرزاده

7

L. perenne

گیلان، رشت، محوطه اطراف دانشگاه گیلان، (m 35)، 1010، اوشیب­نتاج

8

L. rigidum

اصفهان، اصفهان، (m 1580)، 1025.5، احمدی

9

L. rigidum

کرمان، پارک جنگلی، (m 1755)، 1024، عادلی

10

L. rigidum

مازندران، بابل، جاده بابلسر، کیلومتر8، 1031، اوشیب­نتاج

11

L. rigidum

خوزستان، بهبهان، (m 320)، 1030 ، بیرون رو

12

L. multiflorum

آذربایجان غربی، میاندوآب، پارک ساحلی آنا، 1041، غلامی

13

L. multiflorum

گیلان ، 33کیلومتری شمال رستم آباد، (m 35)، 1042، اوشیب­نتاج

14

L. multiflorum

گیلان، فومن-رشت، کیلومتر 10، (m 35)، 1045، اوشیب­نتاج

15

L. multiflorum

گیلان، رشت، محوطه اطراف دانشگاه گیلان، (m 35)، 1046، اوشیب­نتاج

16

L. temulentum

مازندران، ساری، روستای ذغالچال، (m 40)، 1047 ، اکبرزاده

17

L. temulentum

مازندران، بهنمیر، جاده بابل کیلومتر1، 1048، اوشیب­نتاج

18

L.temulentum

کردستان، حوالی سنندج، 1050 ، جهاندیده

19

L. temulentum

خراسان جنوبی، بیرجند، 1052، یگانه

20

L. temulentum

تهران، یوسف آباد،  1053 اوشیب نتاج

 

جدول 2- فهرست صفات کیفی مورد بررسی در مطالعات بشره پشتی برگ پرچمی جنس Lolium در ایران

ردیف

صفت

حالات صفت

1

موقعیت سلول کوتاه در ناحیه بین رگبرگی

منفرد 0/ غیرمنفرد1

2

موقعیت سلول کوتاه در منطقه رگبرگی

منفرد 0/ غیرمنفرد1

3

وضعیت سلول کوتاه در ناحیه بین رگبرگی

وجود 1/ فقدان 0

4

وضعیت سلول کوتاه در ناحیه رگبرگی

وجود 1/  فقدان 0

5

فراوانی سلول کوتاه در ناحیه بین رگبرگی

کم(1-0عدد)0/ متوسط(2عدد)1/ زیاد (بیش از 2عدد)2

6

فراوانی سلول کوتاه در ناحیه رگبرگی

کم (2-0عدد) 0/ متوسط (5-3 عدد)1 / زیاد (بیش از 5 عدد)2

7

شکل سلول کوتاه در منطقه بین رگبرگی

مستطیلی 0/ غیر مستطیلی 1 / هردوحالت 2

8

شکل سلول کوتاه در منطقه رگبرگی

مستطیلی0/ غیرمستطیلی1/ هردوحالت2

9

موقعیت سلول سیلیسی در منطقه بین رگبرگی

منفرد 0/  غیرمنفرد1

10

موقعیت سلول سیلیسی در منطقه رگبرگی

منفرد 0/  غیرمنفرد1

11

وضعیت سلول سیلیسی و کوتاه در منطقه بین رگبرگی

جفت با یکدیگرند0/ غیراین حالت1/ هردوحالت2

12

وضعیت  سلول سیلیسی و کوتاه در منطقه رگبرگی

بصورت جفت بایکدیگرند/ ردیفی کوتاه از سلول­های سیلیسی و کوتاه (یک در میان) 1/  هردوحالت2

13

شکل سلول سیلیسی در ناحیه بین رگبرگی

باریک 0/ غیر این حالت 1/ هر دو حالت 2

14

شکل سلول سیلیسی در ناحیه رگبرگی

باریک 0/ غیر این حالت 1/ هر دو حالت 2

15

میزان سلول سیلیسی درمنطقه بین رگبرگی درواحدسطح برگ*

بسیار کم(1-2عدد) 0/ غیر این حالت 1

16

میزان سلول سیلیسی در   منطقه رگبرگی در واحد سطح برگ

کم(کمتر از 3عدد) 0/ متوسط(5-3 عدد)1 / زیاد (بیش از 5 عدد)2

17

وضعیت دیواره سلول سیلیسی در ناحیه بین رگبرگی

صاف0 / سینوسی1

18

وضعیت دیواره سلول سیلیسی در ناحیه رگبرگی

صاف0 / سینوسی1

19

وضعیت سلول بلند در ناحیه بین رگبرگی

کاملا مستطیلی0/ عرض سلول بلند در ابتدا وانتها اندکی کاسته شده است1/ هر دو حالت2

20

شکل سلول بلند در ناحیه رگبرگی

دوکی0/ مستطیلی1/ هردوحالت2

21

شکل دیواره سلول بلند در ناحیه بین رگبرگی

در قسمت میانی صاف و در حواشی رگبرگ سینوسی0/ غیر این حالت1

22

شکل دیواره سلول بلند در ناحیه رگبرگی

صاف0/  سینوسی 1/ هردوحالت2

23

عرض سلول بلند در ناحیه بین رگبرگی میانی

یکنواخت0/غیر یکنواخت 1/هردوحالت 2

24

عرض سلول بلند در ناحیه رگبرگی

یکنواخت0/ غیر یکنواخت 1/ هردوحالت 2

25

شکل سلول همراه روزنه

موازی 0/ گنبدی 1/ هردوحالت

26

وضعیت ردیف روزنه­ای در منطقه بین رگبرگی

کم (2-0ردیف) 0/ زیاد (4-2ردیف) 1

27

کرک خاردار در ناحیه بین رگبرگی

فقدان0/ وجود1

28

کرک خاردار در ناحیه رگبرگی

فقدان0/ وجود1

29

کرک خاردار در لبه برگ

فقدان 0/ وجود 1

30

وضعیت کرک کوتاه

فقدان0/  وجود1

31

وضعیت  کرک بلند

فقدان0/  وجود1

* واحد سطح: تعداد مورد نظر در 0.0212 میلی­متر مربع

 

 

جدول 3- فهرست صفات کیفی مورد بررسی در مطالعات برش عرضی پهنک برگ پرچمی جنس Lolium در ایران

ردیف

صفت

حالات صفت

1

وضعیت کرک خاردار در سطح شکمی

فقدان0/  وجود1

2

وضعیت کرک خاردار در سطح پشتی

فقدان0/  در آوندهای کناری وجود دارد1

3

کرک خاردار در لبه برگ

فقدان0/  وجود1

4

محل کرک خاردار در سطح شکمی

در راس برجستگی­ها0/ در سایر نواحی1/ هر دو حالت2

5

وضعیت حضور کرک کوتاه

فقدان0/  وجود1

6

وضعیت حضور کرک بلند

فقدان0/  وجود1

7

وضعیت سلول­های پارانشیمی بدون کلروفیل در آوند مرکزی

فقدان0/  وجود1/  هردوحالت2

8

وضعیت سلول پارانشیمی بدون کلروفیل در آوندهای بزرگ

فقدان0/ وجود1/ هردوحالت2

9

فرورفتگی­ها و برجستگی­های پهنک در سطح شکمی

فقدان 0/ وجود 1

10

وضعیت سطح پشتی برگ

صاف0/ صاف و کمی موجدار1/ موجدار2

11

لبه انتهایی برگ

کند0 / تیز 1

12

وضعیت فرو­رفتگی شیارها

کم عمق 0/ عمیق 1

13

برجستگی­های پهنک

کند 0/ تیز و کند1

14

حالت دانه تسبیحی در برجستگی­­های برگ

فقدان0/  وجود1

15

وضعیت فرو رفتگی ناو (keel) در آوند مرکزی

بدون ناو 0/  ناو کوچک 1/ ناو بزرگ 2

16

شکل فرو­رفتگی ناو در آوند مرکزی

U شکل 0/ غیر این حالت1

17

وضعیت فرو­رفتگی ناو در آوندهای بزرگ در میانه پهنک

بدون ناو 0/ دارای ناو 1/ هردوحالت2

18

وضعیت فرو­رفتگی ناو درآوندهای کناری

بدون ناو 0/ دارای ناو1/ هردوحالت2

19

وضعیت آوند مرکزی

بزرگتر از سایر آوندها0 / غیر از این حالت 1

20

وضعیت سایر آوندها

تقریبا هم اندازه 0 / غیر از این حالت 1/

21

وضیت برگ

V شکل 0 /  غیر از این حالت1

22

تعداد لایه­های غلاف آوندی

یک لایه 0/  دو لایه1

23

وضعیت غلاف بیرونی درآوند مرکزی

ناقص 0/ کامل 1

24

وضعیت غلاف بیرونی در سایر آوندها

ناقص 0/  کامل یا ناقص 1

25

وضعیت امتداد اسکلرانشیم غلاف آوند مرکزی

گسسته0/  پیوسته 1/در یک سمت پیوسته2

26

وضعیت امتداد اسکلرانشیم غلاف آوندهای بزرگ و متوسط

گسسته0/  پیوسته یا گسسته 1

27

وضعیت حضور سلول حبابی

فقدان0 / وجود1

28

اندازه سلول حبابی در شیارها

کوچک 0/ بزرگ 1/ هردوحالت2

29

میزان سلول­های حبابی در شیارها

7-4 عدد0/ بیش از این حالت 1/ هردوحالت2

30

وضعیت سلول­های حبابی در شیارها

واضح0/  ناواضح1

31

اندازه سلول حبابی در برجستگی­ها

کوچک 0/ کوچک و بزرگ 1

32

تمایز مزوفیل (وضعیت کلرانشیم نردبانی و اسفنجی)

فقدان0/  وجود 1

33

وضعیت حضور سلول­های بی­رنگ

فقدان0/  وجود1

 

جدول 4- فهرست صفات کمّی در بررسی برش عرضی پهنک و بشره پشتی برگ پرچمی جنس Lolium

ردیف

 صفات کمّی مورد بررسی بشره پشتی برگ

(واحد سطح : تعداد مورد نظر در 0.35 میلی‌متر مربع)

ردیف

صفات کمّی مورد بررسی برش عرضی پهنک برگ

(واحد سطح : تعداد مورد نظر در 2.17 میلی‌متر مربع)

منطقه بین رگبرگی

1

ضخامت برگ در رگبرگ مرکزی (mm)

1

متوسط تعداد روزنه در واحد سطح برگ

2

متوسط تعداد نوار روزنه‌‌ای در واحد سطح برگ

2

ضخامت برگ در محل شیارها (mm)

3

طول روزنه (mm)

3

متوسط تعداد کرک خاردار سطح شکمی در واحد سطح برگ

4

عرض روزنه (mm)  

4

متوسط تعداد دستجات آوندی بزرگ در واحد سطح برگ

5

اندازه دهانه روزنه (mm)

5

متوسط تعداد دستجات آوندی کوچک در واحد سطح برگ

6

طول سلول همراه روزنه (mm)

6

متوسط تعداد کل دستجات آوندی در واحد سطح برگ

7

عرض سلول همراه روزنه (mm)

7

متوسط تعداد دستجات آوندی بدون فیبر اسکلرانشیمی در سطح پشتی در واحد سطح برگ

8

عرض روزنه + عرض 2سلول همراه (mm)

8

متوسط تعداد گروه­های اسکلرانشیمی در سطح شکمی در واحد سطح برگ

9

طول سلول بین روزنه­ای (mm)

9

متوسط تعداد گروه­های اسکلرانشیمی در سطح پشتی در واحد سطح برگ

10

عرض سلول بین روزنه­­ای (mm)

10

متوسط تعداد کل گروه­های فیبر اسکلرانشیمی در واحد سطح برگ

11

طول سلول کوتاه (mm)

11

مساحت آوند مرکزی (mm)

12

عرض سلول کوتاه (mm)

12

متوسط تعداد سلول­های لایه درونی غلاف آوندی

13

طول سلول بلند منطقه میانی (mm)

13

متوسط تعداد سلول­­های لایه بیرونی غلاف آوندی

14

عرض سلول بلند منطقه میانی (mm)  

14

متوسط تعداد سلول­های اسکلرانشیمی در انتهای برگ

15

طول سلول بلند منطقه حاشیه­ای (mm)

15

طول سلول­های حبابی(mm)

16

عرض سلول بلند منطقه حاشیه­ای (mm)

16

عرض سلول­های حبابی(mm)

17

طول سلول سیلیسی (mm)

17

متوسط تعداد سلول­های حبابی در واحد سطح برگ

منطقه رگبرگی

18

طول سلول بشره (mm)

18

عرض سلول سیلیسی (mm)

19

طول سلول بلند (mm)

19

عرض سلول بشره (mm)

20

عرض سلول بلند (mm) 

20

متوسط تعداد سلول­های بشره در واحد سطح برگ

21

طول سلول سیلیسی (mm)

 

 

22

عرض سلول سیلیسی (mm)

 

 

23

طول سلول کوتاه (mm)

 

 

24

عرض سلول کوتاه (mm)

 

 

 


نتایج

نتایج مشاهدات ساختمانهای تشریحی در دو بخش بشره پشتی برگ و ساختمان داخلی پهنک به تفکیک ارائه می‌شوند.

1- بررسی بشره پشتی برگ: به‌منظور تعیین میزان قرابت بین جمعیت­های مطالعه شده، تحلیل خوشه‌ای به روش WARD، براساس میانگین صفات تشریحی انجام شد. شکل1 دندروگرام رسم شده به روش WARD را نشان می‌دهد. به‌منظور بررسی و شناسایی متغیرترین صفات در میان جمعیت­های مطالعه شده، تحلیل مؤلفه‌های اصلی انجام گردید. جدول 5 مقادیر 3 مؤلفه اول را براساس صفات کمّی و کیفی بشره پشتی برگ در جنس Lolium نشان می­دهد. نمودار رسته­بندی رسم شده براساس دو مؤلفه اصلی اول در شکل 2 بیانگر میزان نزدیکی یا واگرایی جمعیت­های گونه­های مطالعه شده براساس این دو مؤلفه می­باشد.

2- نتایج بررسی برش عرضی پهنک برگ در گونه­های جنس Lolium: شکل3 دندروگرام رسم شده به روش WARD براساس صفات کمّی و کیفی برش عرضی برگ در جنس Lolium را نشان می­دهد. جدول 6 مقادیر 3 مؤلفه اول حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی را براساس صفات کمّی و کیفی برش عرضی برگ در این جنس نشان می­دهد. نمودار رسته­بندی رسم شده براساس دو مؤلفه اصلی اول در شکل 4 بیانگر میزان نزدیکی یا واگرایی جمعیت­های گونه­های مطالعه شده براساس این دو مؤلفه می­باشد. شکل 5 ساختار تشریحی بشره پشتی برگ و شکل 6 ساختار تشریحی برش عرضی برگ را در گونه های مختلف جنس Lolium نشان می­دهد.

 

 

 

 

شکل 1- دندروگرام رسم شده به روشWARD  براساس صفات کمّی و کیفی بشره پشتی برگ در جنس Lolium

 

 

 

 

                                                                           

مولفه اول 

 

شکل 2 - نمودار رسته­بندی براساس صفات دو مؤلفه اصلی PCA

با استفاده از صفات بشره پشتی برگ در جنس Lolium 

 

جدول5- مقادیر 3 مؤلفه اول حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی براساس صفات کمّی و کیفی بشره پشتی برگ در جنس Lolium 

مؤلفه سوم

مؤلفه دوم

مؤلفه اول

صفات

ردیف

-

-

995/0

شکل سلول کوتاه منطقه رگبرگی

1

-

-

995/0

کرک خاردار در لبه برگ

2

-

-

995/0

فراوانی سلول کوتاه در ناحیه رگبرگی

3

-

-

995/0

کرک خاردار در ناحیه رگبرگی

4

-

-

995/0

شکل سلول کوتاه در منطقه بین رگبرگی

5

-

-

995/0

میزان سلول سیلیسی منطقه رگبرگی

6

-

-

995/0

فراوانی سلول کوتاه در ناحیه بین رگبرگی

7

-

-

995/0

شکل سلول بلند ناحیه بین رگبرگی

8

-

-

976/0

عرض سلول کوتاه منطقه رگبرگی

9

-

-

968/0

طول روزنه

10

-

-

939/0

طول سلول همراه روزنه

11

-

-

933/0

وضعیت سلول سیلیسی و کوتاه در منطقه رگبرگی

12

-

-

922/0

طول منفذ روزنه

13

-

-

914/0

طول سلول سیلیسی ناحیه رگبرگی

14

-

-

905/0

عرض سلول بلندمنطقه حاشیه­ای

15

-

-

892/0

طول سلول بلند منطقه حاشیه­ای

16

-

-

882/0

شکل سلول سیلیسی ناحیه رگبرگی

17

-

-

863/0

طول سلول کوتاه ناحیه رگبرگی

18

-

-

853/0

طول سلول بلند منطقه میانی

19

-

-

792/0

عرض سلول بین روزنه­ای

20

-

886/0

-

تعداد روزنه

21

-

878/0

-

عرض سلول سیلیسی رگبرگی

22

-

851/0

-

عرض سلول بلند رگبرگی

23

-

831/0

-

طول سلول کوتاه بین رگبرگی

24

-

796/0

-

تعداد ردیف روزنه

25

934/0

-

-

طول سلول سیلیسی بین رگبرگی

26

826/0

-

-

عرض سلول سیلیسی بین رگبرگی

27

جدول 6- مقادیر 3 مؤلفه اول حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی براساس صفات کمّی و کیفی برش عرضی برگ در جنس Lolium

مؤلفه سوم

مؤلفه دوم

مؤلفه اول

صفات

ردیف

-

-

981/0

وضعیت سطح پشتی برگ

1

-

-

975/0

اندازه سلول حبابی در برجستگی­ها

2

-

-

960/0

متوسط تعداد سلول­های بیرونی غلاف آوندی

3

-

-

958/0

متوسط تعداد کرک خاردار سطح شکمی

4

-

-

945/0

وضعیت فرورفتگی ناو در آوند مرکزی

5

-

-

941/0

حالت دانه تسبیحی در برجستگی­های برگ

6

-

-

931/0

متوسط تعداد سلول­های اسکلرانشیمی در انتهای برگ

7

-

-

926/0

وضعیت غلاف بیرونی در آوند مرکزی

8

-

-

911/0

عرض سلول بشره

9

-

-

900/0

وضعیت غلاف بیرونی در سایر آوندها

10

-

-

883/0

طول سلول­های حبابی

11

-

-

851/0

متوسط تعداد دستجات آوندی بزرگ در واحد سطح برگ

12

-

-

832/0

وضعیت سلول پارانشیمی بدون کلروفیل در آوندهای بزرگ

13

-

-

825/0

وضعیت فرورفتگی ناو در آوندهای بزرگ در میانه پهنک

14

-

-

815/0

طول سلول بشره

15

-

-

777/0

وضعیت فرورفتگی ناو در آوندهای کناری

16

-

-

756/0

وضعیت امتداد اسکلرانشیم غلاف آوندهای بزرگ و متوسط

17

-

-

730/0

متوسط تعداد کل دستجات آوندی در واحد سطح برگ

18

-

-

715/0

برجستگی­های پهنک

19

-

-

712/0

وضعیت برگ

20

-

-

702/0

وضعیت سایر آوندها

21

-

943/0

-

متوسط تعداد سلول­های بشره در واحد سطح برگ

22

-

919/0

-

میزان سلول­های حبابی در شیارها

23

-

823/0

-

متوسط تعداد سلول­های حبابی در واحد سطح برگ

24

-

801/0

-

متوسط تعداد گروه­های اسکلرانشیمی

در سطح پشتی در واحد سطح برگ

25

-

716/0

-

لبه انتهایی برگ

26

972/0

-

-

اندازه سلول­های حبابی در شیارها

27

927/0

 

 

متوسط تعداد دستجات آوندی بدون فیبر اسکلرانشیمی در سطح پشتی در واحد سطح برگ

28

855/0

 

 

متوسط تعداد دستجات آوندی کوچک در واحد سطح برگ

29

834/0

 

 

محل کرک خاردار در سطح شکمی

30

 

شکل 3- دندروگرام رسم شده به روش WARD براساس صفات کمّی و کیفی برش عرضی برگ در جنس Lolium

 

                                         مولفه دوم 

مولفه اول

 

شکل4- نمودار رسته­بندی براساس صفات دو مؤلفه اصلی PCA با استفاده از صفات کمّی و کیفی برش عرضی برگ در جنس Lolium 

 

 

 

 

شکل 5- ساختار تشریحی بشره پشتی برگ در گونه‌های Lolium. A) L. multiflorum،B ) L. perenne، C) L. persicum، D)L. rigidum ،  E)L. temulentum . a) ناحیه بین رگبرگی، b) ناحیه رگبرگی، d) سلول بلند، e) سلول همراه روزنه، f) سلول بین روزنه­ای، g) روزنه،  Mm میکرومتر

 

 

شکل 6- ساختار تشریحی برش عرضی برگ در گونه‌های جنس Lolium. A) L. multiflorum،B ) L. perenne، C) L. persicum، E)L. rigidum ، F)L. temulentum .

 (a بشره شکمی، b بشره پشتی، c سلول­­های غلاف بیرونی، d سلول­های غلاف درونی، e اسکلرانشیم اطراف دستجات آوندی، f اسکلرانشیم لبه ی برگ، g کرک خاردار، h پارانشیم

 کلروفیلی، i سلول حبابی، j آوند چوبی، k آوند آبکش، l پارانشیم غیرکلروفیلی، m روزنه، N آوند مرکزی)

 

 

 


بحث و نتیجه‌گیری

بررسی صفات کمّی و کیفی بشره پشتی نشان داد­، گونه L. temulentum از بقیه گونه­ها فاصله زیادی گرفته است و احتمالا اولین گونه واگرا شده می­باشد و صفات تشریحی، این گونه را به راحتی از سایر گونه­ها مجزا می­سازد. از طرفی 3 گونه L. persicum، L. perenne و L. rigidum در صفات کیفی بشره پشتی برگ با هم مشابه­ هستند یا اینکه همپوشانی دارند، بنابراین صفات کمّی و کیفی بشره پشتی برگ برای جداسازی این 3 گونه ارزش افتراقی چندانی ندارد. براساس مطالعات ریخت‌شناسی انجام شده در جنس Lolium، گونه L. persicum به راحتی به وسیله صفات ریخت‌شناسی از دو گونه فوق مجزا می­شود، بنابراین صفات ریختی برای جدایی این گونه از 2 گونه فوق مناسب­تر به نظر می­رسد، اما دو گونه L. perenne و L. rigidum علاوه بر تشابه در ساختار بشره پشتی برگ، تشابه ریختی فراوانی نیز با یکدیگر دارند که جداسازی این دو گونه را از یکدیگر دشوار می­سازد (1). به علاوه صفات مورد بررسی در برش عرضی برگ نیز در دو گونه L. perenne و L. rigidum مشابه می­باشد. در مجموع تنها تعداد محدودی صفت همانند عرض سلول سیلیسی بین رگبرگی و عرض سلول­های حبابی و ضخامت برگ در رگبرگ مرکزی و شکل سلول سیلیسی در ناحیه رگبرگی جدا کننده این 3 گونه از یکدیگرند.

در این پژوهش از بخش Craepalia، 2 گونه L. temulentum و L. persicum مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، همانند نتایج کار بسیاری از محققان (17،20، 27، 28، 31، 35) نشان می­دهد که 2 گونه درون زادآور L. temulentum و L. persicum با صفات متعددی می‌توانند مجزا شوند؛ در این پژوهش صفاتی نظیر وضعیت امتداد اسکلرانشیم غلاف آوندهای بزرگ و متوسط، لبه انتهایی برگ، وضعیت سلول پارانشیمی بدون کلروفیل در آوندهای بزرگ، وضعیت آوند مرکزی، تعداد دستجات آوندی در واحد سطح برگ ازجمله صفات افتراقی میان این دو گونه می‌باشد. وجود صفات افتراقی فوق در دو گونه L. temulentum و L. persicum در مطالعات برش عرضی قادر به از میان برداشتن عمده­ترین نقطه ضعف فلور ایرانیکا (Bor 1970) می­باشد. به طوری که شناسایی پایه­های جوان این گونه که فاقد تورم سنبله­اند (این صفت در زمان بلوغ ظاهر می­شود و در فلور ایرانیکا تنها صفت افتراقی آن از سایر گونه­هاست) مشکل بوده و در بیشتر موارد به غلط L. persicum نامگذاری می­شوند. مؤلفان قبلی نیز به شباهت زیاد این دو گونه اشاره نمودند (9، 13، 15، 16، 22، 23)، هنگامی که L. persicum اولین بار به کانادا وارد شد به دلیل شباهت زیاد به‌عنوان  L. temulentum طبقه­بندی گردید و دلیل این مدعا را آزمایش­های 2cDNA برای این دو گونه نشان می­دهد (2cDNA برای L. persicum مساوی 35/6 و برای L. temulentum مساوی 23/6 است) (28)؛ این دو گونه در تجزیه و تحلیل فنتیکی که Loos (1993) براساس تنوع ریخت‌شناسی انجام داده است، در یک گروه قرار گرفته و از سایر گونه­های جنس Lolium مجزا شده­اند (28). بررسی روابط تاکسونومیکی گونه­های جنسLolium  با استفاده از الکتروفورز پروتئین­های ذخیره­ای بذری که توسط میرجلیلی و میرزایی ندوشن (1384) انجام شد، نشان داد که جمعیت­های این دو گونه در مجاورت یکدیگر قرار گرفته­اند، اما میان این دو گروه نیز تفکیکی حاصل شده است (9). در پژوهش حاضر دندروگرام رسم شده براساس صفت کمّی و کیفی برش عرضی پهنک برگ (شکل3) نشان می­دهد که این دو گونه در مجاورت یکدیگر قرار دارند و صفات افتراقی فراوانی آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند. باوجوداین دندروگرام رسم شده براساس صفت کمّی و کیفی بشره پشتی برگ (شکل1) نشان ­می­دهد که گونه L. persicum نزدیکی بیشتری را با گروه­های دگرزادآور، خصوصا L. rigidum و L. perenne نشان می­دهد.

نتایج این پژوهش از بخش Lolium، (شامل 3 گونه L. perenne، L. multiflorum و L. rigidum) تا حدودی نظر Charmet & Balfourier  (1994) را تأیید می­کند. تفکیک این گونه­ها خصوصا دو گونه L. perenne و L. rigidum از یکدیگر بسیار مشکل می­باشد. این دو گونه خصوصیات تشریحی مشابهی نشان می­دهند و بیشتر صفات بشره پشتی برگ و برش عرضی پهنک برگ در آنها مشابه یا دارای همپوشانی است. هرچند صفات تشریحی برگ که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، قادر به جدا کردن و تمایز میان گونه­های جنس Lolium می­باشد، اما به نظر می‌رسد که صفات بررسی شده برای جداسازی 3 گونه L. multiflorum، L. temulentum و L. persicum کارآمدتر از سایر گونه­هاست.

با توجه به بررسی­های انجام شده در این جنس، می­توان کلید شناسایی زیر را ارائه نمود:

 

 

1الف) اسکلرانشیم غلاف آوندهای بزرگ گسسته، آوند مرکزی تقریبا هم­اندازه با سایر آوندها  .............

2

1ب) اسکلرانشیم غلاف آوندهای بزرگ گسسته یا پیوسته، آوند مرکزی بزرگ­تر از سایر آوندها............

3

2الف) سلول سیلیسی باریک در منطقه رگبرگی وجود دارد.....................................................................

4

2ب) سلول سیلیسی باریک در منطقه رگبرگی وجود ندارد...........................................

L. persicum

3ب) سلول همراه روزنه موازی، لبه برگ کند...............................................................

L. temulentum 

4الف) برگ در رگبرگ مرکزی ضخیم، سلول­های حبابی باریک...............................................L. perenne 

4ب) برگ در رگبرگ مرکزی باریکتر، سلول­های حبابی ضخیم تر.............................................L. rigidum 

  1. اوشیب نتاج، م. 1388 " مطالعه بیوسیستماتیکی و اکولوژیکی جنس Lolium L. از خانواده غلات در ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی. دانشگاه الزهرا. 
  2. صحت نیاکی، ن. 1374. پوشش گیاهی علوفه ایران در هرباریوم کیو لندن (تا مهر 1358). انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. 
  3. قهرمان، ا. 1373. کروموفیت­های ایران (سیستماتیک گیاهی)، جلد 4، چاپ اول، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
  4. کشاورزی، م.، رحیمی نژاد، م.ر. و خردمند نیا، م.1381. بررسی تنوع ریختی و تشریحی Aegilops triuncialis L. در ایران.  پژوهش و سازندگی شماره 55 جلد 5(2):14-20.
  5. کشاورزی، م.، رحیمی نژاد، م. ر. و معصومی، ع. ا. 1383. بررسی ساختار تشریحی برگ در گونه های مختلف Aegilops از خانواده غلات در ایران. زیست شناسی ایران، جلد 18(3):237-248.
  6. مبین، صادق. 1358. رستنیهای ایران، ج1، انتشارات دانشگاه تهران.
  7. میرجلیلی، س. ع.، 1381، بررسی تاکسونومیکی و سیتوتاکسونومیکی جنس Lolium در ایران، رساله دکتری علوم گیاهی گرایش سیستماتیک گیاهی. دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان.
  8. میرجلیلی، س. ع.، آریاوند، ا.، اسدی، م.، 1382. مطالعه پراکنش و تمایز مورفولوژیکی گونه های Lolium در ایران. پژوهش و سازندگی، 59: 47-40
  9. میرجلیلی، س. ع.، میرزایی ندوشن،  ح.، 1384. مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط تاکسونومیکی گونه های جنس Lolium با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذری. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 13 (3 (پیاپی 21)):270- 257.
  10. میرزایی ندوشن، ح. و ندرخانی، هـ.، 1379. مطالعه کاریوتیپی جمعیت های تتراپلویید لولیوم. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران: 4(1):87-116.
  11. نژاد حبیب وش، ف. و حسینی، س. 1389. مطالعات آناتومیکی ساقه، برگ و دمبرک در جهت شناسایی 18 گونه از جنس Salvia (تیره نعناع) در استان آذربایجان غربی، زیست شناسی ایران، 23(5):727-742.

 

12.  Acedo, C. and Liamas, F. 1999. The genus Bromus L. (Poaceae) in the Iberian Peninsula. Phenerogamarum Monographieae. XXII: 1-293. J.Cramer, Stuttgart.

13.  Bennett, S. J. 1994. An ecogeographical study of the genus Lolium in Europe. Ph.D. Thesis. University of Birmingham.

14.  Bennett, S. J., 1997. A phenetic analysis and lateral key of the genus Lolium (Gramineae), Genetic Resources and Crop Evolution, 44: 63-72.

15.  Bennett, S. J. and Hayward, D. 1999. Electrophoretic differentiation in isolated population of Lolium rigidum Gaud. Molecular Ecology 8: 123-131.

16.  Bennett, S. J. 2000. Morphological differentiation in four species of the genus Lolium. Genetic Resources and Crop Evolution, 47: 247-255.

17.  Bulinska-Radomska, Z. & Lester, R.N. 1985. Relationships between five species of Lolium (Poaceae). Pl. Syst. Evol. 148: 169-175.

18.  Bor, N. L. 1968. Lolium. In: Townsend, C. E. Guest. & A.Al-Rawi (eds.), Flora of Iraq. 9: 90- 99. Iraq Ministry of Agriculture, Baghdad.

19.  Bor, N. L. 1970. Lolium. In: Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica, 70: 90-96. Graz, Austria: Akademische Druk-und verlagsastalt. Wiena.

20.  Charmet, G., Balfourier, F. 1994. Isozyme variation and species relationships in the genus Lolium L. (ryegrasses, Gramineae). Theor. Appl. Genet. 87: 641-649.

21.  Clapham, A. R., Tutin, T. G. and Moor, D. M. 1978. Flora of the British Isles, Cambridge University Press, Cambridge.

22.  Hubbard, C. E. 1954. Grasses, Penguin Books Ltd, Middlesex.

23.  Humphries C.J. 1980. Lolium L. In: Tutin, G.T., Heyward, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walter, S.M.  & Webb, D.M. (Eds.) Flora Europaea. 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledons), PP. 163-154. Cambridge University Press, Cambridge.

24.  Jauhar, P.P. 1993. Cytogenetics of the Festuca-Lolium complex. Springer, Berlin Heidelberg.

25.  Judd, W.S., Campbell, C. S., Kellogg, E. A., & P.F. Stevens. 2002. Plant systematics: a Phylogenetic Approach. Sinauer Pub., USA.

26.  Ingroulle, M. J., 1986. The construction of cluster webs in numerical taxonomic investigation. Taxon 35,541-545.

27.  Kloot, P.M., 1983. The genus Lolium in Australia. Austral. J. Bot. 31: 421-435.

28.  Loos, B.P. 1993. Morphological variation in Lolium (Poaceae) as a measure of species relationships. Pl. Syst. Evol. 188: 87-99.

29.  Mill, R. R. 1985. Lolium L. In: P. H. Davis (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, University Press, Edinurgh.

30.  Naylor, B. 1960. Species differentiation in the genus Lolium. Heredity 15: 219-233.

31.  Rees, H., Jones, G.H. 1967. Chromosome evolution in Lolium. Heredity 22: 1-18.

32.  Sachdeva, S.K. & Malik, C.P. 1986. Experimental Plant Taxonomy, Kalyani pub, New Delhi.

33.  Terrell E. E. 1968. A taxonomic revision of the Genus Lolium. US Dep. Agric. Tech. 1392: 1-65.

34.  Tsvelev N.N. 1989. The system of grasses and their evolution. Bot. Rev. 55(3): 141-204.

35.  Zwierzykowski, Z. & Naganowska, B. 1996. Taxonomy, cytogenetic and phylogenetic relationships in the Lolium-Festuca complex (Poaceae): I. Lolium- a review. Fragm. Flor. Geobot. 41(2): 521-536.

  • Receive Date: 20 June 2010
  • Revise Date: 22 February 2012
  • Accept Date: 10 April 2012