کلیدواژه‌ها = نشانگر
بررسی سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در برخی ژنوتیپ های اسپرس زراعی (Onbrychis sativa)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 984-997

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ زهرا بقایی فر


بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های مختلف گیاه ترشک (Rumex spp.) بر اساس صفات ریخت شناسی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 397-409

ملیحه عرفانی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ ناصر صباغ نیا