نویسنده = محمد حسین میرجلیلی
تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 62-76

10.22034/jpr.2022.2186

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


بهینه کردن انتقال ژن نایسین به واسطه‌ی اگروباکتریوم در گیاه هویج

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-21

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد حسین میرجلیلی


بررسی تنوع شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه مریم‌گلی سهندی (Salvia sahendica Boiss. & Buhse)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 908-918

احد هدایتی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان