بررسی امکان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی در رقم پیاز قرمز آذرشهر با کاربرد ملاتونین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه بیوتکنولوژی

10.22034/jpr.2024.2276

چکیده

به منظور بررسی اثر ملاتونین بر القاء مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ایجاد شده با قارچ Fusarium oxyspurum f.sp. cepae در گیاه پیاز رقم قرمزآذرشهر آزمایشی با غلظت‌های صفر (شاهد)، 50، 100 و 300 میکرومولار ملاتونین صورت گرفت. در این پژوهش تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی بعد از تیمار غلظت‌های مختلف ملاتونین و بیماری پوسیدگی فوزاریومی در طی زمان‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور خصوصیاتی مانند فنل کل، پراکسید هیدروژن، مالون دی آلدئید، آنزیم‌های آنتی اکسیدانی (کاتالاز، گایاکول پراکسیداز) و آنزیم‌های وابسته به بیماری (کیتیناز، فنیل آلانین آمونیالیاز و بتا 1- 4 گلوکوناز) بررسی شدند. نتایج نشان داد کاربرد ملاتونین خارجی در گیاهان تحت تیمار فوزاریوم با افزایش میزان فنل کل ، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و همچنین آنزیم‌های وابسته بیماری همراه بود که در نتیجه آن، میزان میزان مالون‌دی‌آلدئید کاهش یافت و پراکسید هیدروژن در گیاهان تحت تیمار فوزاریوم تعدیل شد. اگرچه تمام غلظت‌های مورد استفاده ملاتونین باعث تغییر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاهان پیاز تحت تنش بیماری پوسیدگی فوزاریومی شدند، اما در مجموع بهترین نتیجه در غلظت 100 میکرومولار ملاتونین برای القاء مقاومت به گیاهان پیاز تحت تنش بیماری پوسیدگی فوزاریومی در روزهای دوازدهم و شانزدهم دیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of resistance to Fusarium Basal Rot in Azarshahr red onion cultivar using Melatonin

نویسندگان [English]

 • Bita Khansarinejad 1
 • Farshad Dashti 2
 • Doustmorad Zafari 1
 • Asghar Mirzaie-Asl 3

1 Bu-Ali Sina University

2 Bu-Ali Sina University

3 Assistant Professor Department of Agricultural Biotechnology Faculty of Agriculture Bu-Ali Sina University Hamedan, Iran

چکیده [English]

Investigating the possibility of resistance to Fusarium Basal Rot in Azarshahr red onion cultivar using Melatonin

Abstract

An experiment was carried out using 0, 50, 100 and 300 μM melatonin in onion cultivar to investigate its effect on induction of resistance to Fusarium basal rot caused by Fusariumoxysporum f. sp. cepae. In this experiment, traits such as total phenolic content, hydrogen peroxide, malondialdehyde, antioxidant enzymes (catalase (CAT) and guaiacol peroxidase (GPX)) and disease-related enzymes (phenylalanine ammonia-lyase (PAL), chitinase and β-1,4-glucanase) were measured. The results showed an application of exogenous melatonin caused an increase in the total phenolic content and activity of antioxidants and disease-related enzymes, resulting a decrease malondialdehyde (MDA) and in the hydrogen peroxide (H2O2) level in Fusarium-treated plants. Although all concentrations of melatonin altered some biochemical and physiological traits in onions under Fusarium basal rot stress, the best overall result regarding induction of resistance to Fusariumoxysporum f. sp. cepae in these plants was observed on days 12 and 16 by applying 100 μM melatonin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disease-related enzymes
 • hydrogen peroxide
 • guaiacol peroxidase
 • malondialdehyde
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 1-15
 • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1402