ارزیابی فعالیت آنتی باکتریال، آنتی قارچی، آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه داروئی Narcissus tazetta L. بومی بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، مرکز تحقیقات گیاه درمانی و طب مکمل مبتنی بر شواهد

2 ایران، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه

چکیده

چکیده:

مقاومت باکتریایی و قارچی یکی از دغدغه ها و نگرانی ها در علوم زیستی و پزشکی گردید. از طرفی سالانه در دنیا بیش از بیست میلیون کیلوگرم انواع اسانس از گیاهان دارویی مختلف استخراج می گردد. این مقاله فعالیت ضد قارچی، ضد باکتریایی، آنتی‌اکسیدانی، استخراج و شناسایی ترکیبات موثره اسانس گونه نرگس Narcissus tazetta L. بومی بهبهان را به روش میکرو استخراج فاز جامد در فضای فوقانی (Head space) بررسی نموده است. پودر گل نرگس با حلال متانول و با روش پرکولاسیون حل و با استفاده از دستگاه تقطیر در خلاء تغلیظ و عصاره بدست آمده است. اندازه‌گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، برای سنجش مقدار آسکوربیک‌اسید کل و فعالیت ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی به روش دیسک کاغذی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های استاندارد، علیه سویه‌های استاندارد انجام گرفت. اسانس-گیری به روش Head space و برای آنالیز و شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، از دستگاه GC/MS استفاده شد.

نتایج نشان داد عصاره پیاز گل نرگس بترتیب بیشترین اثر را بر باکتری ایکولای و قارچ‌های فوزاریوم سولانی، آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکانس و باکتری‌های باسیلوس سابتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس دارد. همچنین مقدار آنتی اکسیدان در عصاره کل 698/31 ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﻋﺼﺎره (µmol/g) بود .ترکیبات غالب اسانس شامل (E)-β-Ocimene (%36/31)، Linalool (%773/22)، Limonene (%177/14)، 1,8-Cineole (%56/6)، Benzyl acetate (%477/5)، Exo- Arbzol (%622/3)، -Terpinene (%53/3)، (3Z)-Hexenyl acetate (%812/2)، -Terpineol (088/2) بود. با توجه به کاربردهای روز افزون و فعالیت زیستی مؤثر عصاره گل نرگس، مطالعات وسیع‌تر ویژگی‌های آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانتی این گیاه به روش های مختلف پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antibacterial, Antifungal, Antioxidant Activity and Identification of Chemical Compounds of Narcissus tazetta L. Native to Behbahan

نویسندگان [English]

  • Nezam Armand 1
  • Hassan Morovvati 2

1 Research Center for Herbal Medicine and Complementary Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Karaj. I.R. of Iran.

2 Department of Basic Science, School of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran, I.R. of Iran

چکیده [English]

Abstract:

Bacterial and fungal resistance became a concern in the biomedical and medical sciences. On the other hand, more than 20 million kg of essential oils are extracted from various medicinal plants annually. This article investigates the antifungal, antibacterial, antioxidant and extractive activity of essential oils of Narcissus tazetta L. native to Behbahan using head space method. Narges flower powder was solved by methanol solvent by percolation and obtained by distillation in concentrated vacuum and extract. Total antioxidant capacity was measured to measure total ascorbic acid and antibacterial activity of hydroalcoholic extract by paper disk method against standard antibiotics against standard strains. Essential oil extraction was performed by GC / MS using Head space method and for analyzing and identifying the essential oils. The results showed that the extract of Narcissus bulb had the highest effect on E.coli and Fusarium solani, Aspergillus niger and Candida albicans and Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus, respectively. Also, the antioxidant content in the total extract was 31.698 Mmol / kg body weight (μmol / g). The main constituents of the essential oil include (E) -β-Ocimene (31.36%), Linalool (22.73%), Limonene (14.17%), 1,8-Cineole (6.56%), Benzyl acetate (%). 477/5), Exo-Arbzol (622.3%), Terpinene (53.3%), (3Z) -Hexenyl acetate (2.8%), and -Terpineol (088/2). Due to the increasing applications and effective biological activity of the extract of Narcissus flower, more extensive studies on antimicrobial and antioxidant properties of this plant are suggested in different ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial
  • Ascorbic acid
  • Secondary metabolite
  • Narcissus Behbahan
دوره 35، شماره 4
آبان 1401
صفحه 692-706
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1399