تاثیر شرایط مختلف استخراج با امواج فراصوت بر خواص ضدرادیکالی و ضدمیکروبی عصاره الکلی گیاه کبر(Capparis spinosa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

برای استخراج مواد موثره گیاهی، روش‌های مختلفی از جمله سوکسله و غرقابی و یا فناوری‌های جدیدی نظیر مایکروویو و یا امواج فراصوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی استفاده از امواج فراصوت در استخراج ترکیبات فنلی، ضد میکروبی و ضدرادیکالی برگ، ریشه و میوه گیاه کبر می‌باشد. بهینه‌سازی به روش سطح پاسخ با استفاده از فاکتور زمان در سه سطح (10، 25 و 40 دقیقه) و شدت صوت نیز در سه سطح (40، 70 و 100 درصد) با حلال الکلی (اتانول 76 درصد) در نظر گرفته‌شد. از نتایج آزمون‌های انجام‌شده با روش آماری سطح پاسخ، شدت صوت به عنوان اثربخش‌ترین فاکتور استخراج بدست آمد. شرایط بهینه استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی با حمام فراصوت، زمان 36 دقیقه و شدت صوت 91 درصد بود. در این شرایط میزان ترکیبات فنلی کل برای برگ، ریشه و میوه به‌ترتیب 47/25، 24/17 و 63/23 میلی‌گرم بر گرم، میزان بهینه IC50 به‌ترتیب 13/9، 20/40 و 30/45 میکروگرم بر میلی‌گرم، میزان بهینه MIC باکتری Bacillus cereus به ترتیب 07/1، 15/2 و 02/8 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و میزان بهینه MBC باکتری Bacillus cereus عصاره‌های برگ و ریشه به‌ترتیب 41/1 و 62/8 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و MBC Bacillus cereus عصاره میوه گیاه 5/12 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بدست آمد. بطور کلی مشخص شد که عصاره‌های الکلی استخراج شده با روش فراصوت دارای ترکیبات فنولی قابل توجهی بودند و با افزایش فاکتورهای زمان و شدت صوت، استخراج ترکیبات ضد میکروبی از برگ، ریشه و میوه گیاه افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different extraction conditions with ultrasound on antiradical and antimicrobial properties of caper (Capparis spinosa) alcoholic extract

نویسندگان [English]

 • Mohammad Anvar Kalkali 1
 • Hamid Sarhadi 1
 • fatemeh shahdadi 2

1 Department of Food Science & Technology, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran

2 Department of Food Science & Technology, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran

چکیده [English]

To extract active ingredients of herbal, several methods including soxhlet and maceration or new technologies such as microwave and ultrasound are being used. The aim of this study was to evaluate the efficiency of ultrasound in extraction of phenolic, antimicrobial and antradical compounds of leaf, root and fruit of Capparis spinosa L. Optimization by response surface method was considered using time factor (10, 25 and 40 minutes) and sound intensity (40, 70 and 100%) with alcoholic solvent (ethanol 76%) was considered. The results showed ultrasound power was more effective factor than time. By increasing of ultrasound power and the time of extraction yield increased. The optimum conditions for alcoholic extraction of antioxidant and antimicrobial compounds were extraction time of 36 min and ultrasound power of 91 percent. In these condition, total phenolic content was obtained 25.47, 17.24 and 23.63 mg/g in leaf, root and fruit, respectively and IC50 was 9.13, 40.20 and 45.30 µg/mg in leaf, root and fruit, respectively. The minimum inhibitory concentration for Bacillus cereus was obtained 1.07, 2.15 and 8.02 mg/ml in leaf, root and fruit, respectively and minimum bactericidal concentration was 1.41 and 8.62 mg/ml in leaf and root. Minimum bactericidal concentration for Bacillus cereus was obtained 12.5 mg/ml in fruit. In general, it was found that alcoholic extracts obtained by ultrasound method had significant phenolic compounds and with increasing time factors and sound intensity, the extraction of antimicrobial compounds from leaves, roots and fruits of plants increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alcoholic extracts
 • Antiradical properties
 • Antimicrobial activity
 • Capparis spinosa
 • Ultrasound
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 93-106
 • تاریخ دریافت: 17 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1401