مطالعه ریختی و تشریحی ساختارهای رویشی و زایشی در ارس (Juniperus seravshanica L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

جنس ارس که نسبت به یخبندان و خشکی بسیار مقاوم است کاربردهای دارویی و صنعتی متعددی دارد. باززایی پایین یکی از مشکلات آن است که مطالعه ساختار گیاه و چگونگی پراکنش آن در زیستگاه‌های مختلف، به بررسی این کاهش کمک می‌کند. ارس زراوش (Juniperus seravshanica) که در مناطق مختلف استان کرمان پراکنش داشته ارس نامیده می‌شود. پراکنش گیاهان جوان کم و بیشتر در شکاف کوه یا صخره‌‌ها هستند اما در گلوچار، پراکنش بهتری دارند. برگ‌های گیاهان جوان سوزنی سه‌تایی اما در گیاهان بالغ هر دو نوع برگ فلسی و سوزنی دیده می‌شوند. برگ‌های اصلی (فلسی) متقابل متلاقی، و دارای اپیدرم و هیپودرم لیگنینی، پارانشیم نردبانی، و مجاری رزین هستند. گیاه دو پایه اما در برخی گیاهان نر، تعدادی مخروط ماده تشکیل می‌شود. مخروط‌های نر کوچک، زرد رنگ، غیر چوبی و بدون ساختارهای ترشحی و اسکلریدها هستند که 14-8 فلس و هر فلس 5-3 کیسه گرده با گرده دارای اینتین موسیلاژی است. مخروط ماده دارای 10-6 فلس که قبل از گرده‌افشانی، از یکدیگر فاصله می‌گیرند تا تخمک‌ها را که دارای گردن طویلی هستند در معرض گرده قرار دهند. سپس متصل و سته‌مانند می‌شوند. مخروط‌های ماده جوان سبز و طی بلوغ آبی تا قهوه‌ای می‌شوند. تعداد زیادی از مخروط‌ها طی مراحل اولیه نمو، خشک و می‌ریزند. مجموعه‌ای از مخروط‌های یکساله و دو ساله با هم روی گیاه دیده می‌شود که حجم عمده آنها را اسکلریدها تشکیل می‌دهند. همچنین دارای مجاری رزین با بوی مطبوع می‌دهد. هر میوه دارای 6-2 دانه است که اغلب آنها پوک یا دارای جنین رشد نیافته هستند.مقدمه

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphological and anatomical studies of vegetative and reproductive structures in ors (Juniperus seravshanica)

نویسندگان [English]

 • Farkhondeh Rezanejad 1 2
 • Fataneh Bakhteyari 1 2
 • Hero Rahini 1

1 Department of Biology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R. of Iran|Research and Technology Institute of Plant Production, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R. of Iran

2 Department of Biology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R. of Iran|Research and Technology Institute of Plant Production, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R. of Iran

چکیده [English]

Juniperus species are resistant to frost and drought and have several medicinal and industrial uses. The genus has low regeneration that studies of structure and distribution of various species can helps to survey this reduction resons. J. seravshanica is distributed at different regions of Kerman province; young plants distribution is low and they are mostly seen in the crevices of mountains or rocks, but they have higher distribution in protected area of Gluchar. The leaves of young plants are arranged in whorls of 3, but during development both scaly and needle leaves are seen which the later with decussate arrangement, lignin epidermis and hypodermis and resin ducts are the main. The plant is diocious, but in some male plants, a few female cones are formed. Male cones are small, yellow, nonwoody without secretory structures and sclereids. Each cone has 8-14 scales and each scales has 3-5 pollen sacs. The pollen have mucilagenous intine. The female cones consist of attached 6-10 scales that are separated before pollination and become close again to form berries. The female cones develop into blue to brown with white coating. Many cones are dried during development, especially in the early stages. The development of the female cone takes about two years, and a set of one- and two-year-old cones are seen. The mature cone is fleshy which scleride cells form its main volume. It also has resin ducts that give it a pleasant smell. Each fruit has 2-6 seeds with hollow (empty) or immature embryos.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Male and female cone
 • empty sees
 • ovule
 • Sardouiyeh
 • Cupressaceae
دوره 35، شماره 4
آبان 1401
صفحه 678-691
 • تاریخ دریافت: 25 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 خرداد 1401