اثر سلنیوم بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش آرسنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد دامغان

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال

3 واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطالعات گذشته مشخص کرده است که سلنیوم در کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش‌های غیر زیستی در گیاهان بسیار موثر است. این تحقیق به بررسی اثرات سلنیوم بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان در شرایط سمیت آرسنیک پرداخته است. نتایج نشان داد که صفات رشدی شامل طول ریشه و ساقه و وزن ریشه و ساقه در شرایط سمیت آرسنیک بویژه در غلظت بالا به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت. همچنین در سمیت شدید آرسنیک میزان رنگیزه های فتوسنتزی، میزان نیتروژن و پروتئین کاهش و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز نسبت به گیاهان ریحان بدون تنش افزایش یافت. اسپری برگی سلنیوم خصوصا در غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر بر گیاهان چه در شرایط تنش و چه بدون تنش منجر به افزایش صفات رشدی، رنگیزه‌های فتوسنتزی، میزان نیتروژن و پروتئین شد. بعلاوه کاربرد سلنات سدیم در غلظت کم فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی را کاهش و در غلظت بالا فعالیت آن‌ها را در شرایط سمیت آرسنیک در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش داد. در مجموع به نظر می‌رسد سلنیوم با تقویت فعالیت آنتی اکسیدانی و بهبود رشد گیاه سبب کاهش اثرات سمی آرسنیک در گیاه ریحان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of selenium on growth and some physiological traits of basil under arsenic stress conditions

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rostami 1
 • Hossein Abbaspour 2
 • Akbar Safipour 3
 • Ghadir Taheri 3

1 Damghan Branch, Islamic Azad University

2 Islamic Azad University, Tehran North Branch

3 Azad University of Neyshabur

چکیده [English]

Past studies have already determined that selenium is very effective in alleviating oxidative damage caused by various abiotic stresses in plants. This study investigated the effects of selenium on the growth and physiological traits of basil under arsenic toxicity. The results showed that growth parameters including root and shoot length and root and shoot weight under arsenic toxicity, especially at high concentrations, were significantly reduced compared to the control plants. Also, in severe arsenic toxicity, the content of photosynthetic pigments, nitrogen, and protein concentrations decreased and the activity of catalase and superoxide dismutase enzymes increased compared to the basil plants without stress. Selenium foliar spray, especially at a concentration of 5 mg/l on plants, both under stress and without stress, led to increased growth parameters, photosynthetic pigments, nitrogen, and protein content. In addition, the use of sodium selenate at low concentrations reduced the activity of antioxidant enzymes and at high concentrations increased their activity under arsenic toxicity compared to control plants. In general, it seems that selenium has reduced the toxic effects of arsenic in basil by enhancing its antioxidant activity and improving plant growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant Enzyme
 • Abiotic stress
 • Sodium selenate
 • Photosynthetic pigments
 • Heavy metals
دوره 35، شماره 4
آبان 1401
صفحه 823-835
 • تاریخ دریافت: 14 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400