اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی بذر ماریتیغال بر 8 گونه باکتری گرم مثبت و منفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

ماریتیغال با داشتن ماده مؤثره سیلی‌مارین در درمان بیماری‌های مختلف کبدی موثر بوده و خاصیت ضدمیکروبی دارد. آزمایشی به منظور بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره الکلی بذر ماریتیغال بر باکتری‌های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس) و گرم منفی (سالمونلا انتریکا، پروتئوس میرابیلیس، اشریشیاکلی، شیگلا دیسنتریا، کلبسیلا پنومونیا و سودوموناس آئروژینوزا) با روش انتشار در دیسک و رقت‌سازی در لوله بر پایه طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال 1396 انجام گرفت. ترکیبات عصاره متانولی بذر ماریتیغال با استفاده از HPLC ارزیابی شده و وجود دو ماده سیلیبین A و B از ترکیبات اصلی سیلی‌مارین شناسایی شد. در آزمون ضدباکتریایی، عصاره متانولی بذر ماریتیغال بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سالمونلا انتریکا، پروتئوس میرابیلیس و اشریشیاکلی موثر بود ولی اثر بازدارندگی کمتری در مقایسه با جنتامایسین و آمپی‌سیلین داشت. در انتشار با دیسک، استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین عدم رشد و بالاترین MIC و MBC را داشت. در باسیلوس سرئوس و سالمونلا انتریکا قطر هاله عدم رشد تقریباً برابر با استافیلوکوکوس بود و دو باکتری پروتئوس و اشریشیاکلی قطر هاله کمتری نسبت به استافیلوکوکوس نشان داد. به نظر می‌رسد عصاره متانولی ماریتیغال حاوی مواد آنتی سپتیک با اثرات ضد باکتریایی می‌باشد. بنابراین بررسی روی سویه‌های دیگر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of methanolic extract of milk thistle seed on 8 species of gram-positive and negative bacteria

نویسندگان [English]

 • Zahra Mahmoudi Rad
 • Hassan Nourafcan
 • Naser Mohebalipour
 • Assad Assadi
 • Soleiman Jamshidi

Department of Horticulture, Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.

چکیده [English]

Milk thistle with its active ingredient silymarin, is effective in treating various liver diseases and has antimicrobial properties. An experiment aimed at study of the chemical compositions and antimicrobial activity of alcoholic extract of milk thistle seed on 8 species of gram-positive bacteria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, gram-negative bacteria, Salmonella enterica, Proteus mirabilis, Escherichia coli (E.coli), Shigella Dysenteria, Klebsiella Pneumonia and Pseudomonas aeruginosa. by using disk diffusion and macrodilution methods was conducted based on a completely randomized design in the veterinary laboratory of Miyaneh Branch of Islamic Azad University in 2017. The composition of methanolic extract of milk thistle seeds were evaluated using HPLC and the presence of two substances, silybin A and B, were identified as the main constituents of silymarin. In the antibacterial test, methanolic extract of milk thistle seeds was effective against Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella enterica, Proteus mirabilis and Escherichia coli but had less inhibitory effect compared to Gentamicin and Ampicillin. In disk diffusion, Staphylococcus aureus had the highest inhibitory zone and the highest MIC and MBC. In Bacillus cereus and Salmonella enterica, the growth inhibition zone diameter was approximately equal to that of Staphylococcus, and Proteus and Escherichia coli showed a smaller diameter zone than Staphylococcus. It seems that milk thistle methanolic extract contains antiseptic substances with antibacterial effects. Therefore, it is recommended to study other strains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Milk thistle
 • silymarin
 • antimicrobial
 • disk diffusion
 • macrodilution
دوره 35، شماره 4
آبان 1401
صفحه 776-785
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 16 شهریور 1400