اثر ضد باکتریایی و سمیت سلولی میوه انجیر (Ficus carica L.) بر رده سلول های سرطانی کبد Hepatocellular carcinoma

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی لنترن. مرکز رشد دانشگاه خوارزمی. کرج.ایران

2 باشگاه پژوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه

3 دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، گروه زیست شناسی، همدان، ایران

چکیده

امروزه گیاهان دارویی دارای پتانسیل بالقوه برای کشف داروهای جدید هستند. سرطان کبد به عنوان یکی از شایع ترین سرطان ها در دنیا شناخته شده است. میوه انجیر به عنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی در دنیا شناخته شده است. در مطالعه حاضر اثر ضد میکروبی و ضد سرطانی میوه انجیر در غلظت های مختلف سنجیده شد. در سنجش ضدمیکروبی، تمامی سویه های مورد مطالعه شامل استافیلوکوکوس اورئوس، ایکلای و سودوموناس آئروژینوزا به غلظت متانولی عصاره حساس بودند. مقدار MIC در بازه µg/mL 8 تا µg/mL 16 و مقدار MBC بین µg/mL 16 تا µg/mL 32 تعیین گردید. عصاره هیدروالکلی میوه گیاه انجیر با غلظت های مختلف (mg/mL 5/0، 75/0، 1، 5/1) بر رشد سلول های سرطانی کبد رده HepG2 و سلول های فیبروبلاست رده L929 به عنوان کنترل در سه بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعت با آزمون MTT بررسی شد. نتایج نشان داد که تاثیر عصاره میوه انجیر وابسته به دوز و زمان است و با افزایش زمان از میزان زیستایی سلول ها کاسته شده است و در زمان انکوباسیون 72 ساعت و غلظت mg/mL 5/1 زیستایی سلول ها 8 درصد مشاهده شد. نتایج نشان داد که IC50 برای سلول های سرطانی در غلظت mg/mL 5/0 و زمان 24 ساعت مشاهده شد. با توجه به نتایج می توان ادعا کرد عصاره میوه انجیر در غلظت های مختلف دارای اثر مهاری بر رشد باکتری ها و نیز سلول های سرطانی کبد است، لذا با مطالعات بیشتر می توان از این گیاه در درمان بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Antibacterial and cytotoxicity effect of (Ficus carica) against HepG2 cells

نویسندگان [English]

 • mohammad hossein moazami 1
 • mahsa shahbandeh 2
 • mahsa amin salehi 3

1 lantern research group. Karaj.iran

2 Young Research and Elite Club, Islamic Azad University, Saveh, Iran.

3 Department of Plant Science, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, medicinal plants have the potential to discover new drugs. Liver cancer is known as one of the most common cancers in the world. F. carica is known as one of the most important medicinal plants around the world. In the present study, the antimicrobial and anticancer effects of F. carica were measured at different concentrations. In the antimicrobial assay, all bacterial strains, including Staphylococcus aureus, Ecoli, and Pseudomonas aeruginosa, were sensitive to the methanolic concentration of the extract. The MIC value was 8 µg/mL to 16 µg/mL and the MBC value was 16 µg/mL to 32 µg/mL. Hydroalcoholic extract of fig fruit with different concentrations (0.5, 0.75, 1, 1.5 mg/mL) on the growth of HepG2 liver cancer cells and L929 fibroblasts as a control (24, 48 and 72h) were assessed by MTT test. The results showed that the effect of F. carica extract is dose and time-dependent and with increasing time the bioavailability of cells has decreased and at the time of incubation for 72 hours and a concentration of 1.5 mg/mL bioavailability of cells was observed to be 8%. The results demonstrated that IC50 was observed in 0.5 mg/mL (24h). According to the results, it can be claimed that F. carica extract in different concentrations has an inhibitory effect on the growth of bacteria and liver cancer cells, so with further studies, this plant can be used in treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cancer
 • Ficus carica
 • Hepatocellular
 • Methanolic extract
دوره 35، شماره 4
آبان 1401
صفحه 734-744
 • تاریخ دریافت: 29 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 06 شهریور 1400