نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام

2 مدرس مدعو گروه باغبانی دانشگاه ایلام

3 گروه باغبانی دانشگاه ایلام

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد قبل از برداشت و پرایمینگ بذر توسط اسید جیبرلیک، اسید سالیسیلیک و نیتروژن بر برخی از شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سرخارگل این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سال زراعی 1397 در شرایط مزرعه‌ای و سپس در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام اجرا شد. فاکتور‌های آزمایش شامل اسید جیبرلیک در دو غلظت (100 و 200 میلی‌گرم در لیتر)، اسید سالیسیلیک در دو غلظت (100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) و نیتروژن با منبع اوره در دو غلظت (3 و 6 گرم در لیتر) بودند که به صورت جداگانه و در ترکیب با همدیگر همراه با نمونه‌های شاهد به صورت محلول‌پاشی قبل از برداشت گیاهان (در طول دوره رشد رویشی بوته‌ها و قبل از رسیدگی و برداشت بذر در مزرعه) و پرایمینگ بذر(بعد از برداشت بذر از مزرعه) اعمال شدند. نتایج نشان داد بیشترین درصد جوانه‌زنی، شاخص بنیه و طول ساقه‌چه در تیمار قبل از برداشت ترکیب اسید جیبرلیک 200 میلی‌گرم در لیتر و نیتروژن شش گرم در لیتر بدست آمد. بیشترین سرعت جوانه‌زنی در تیمار پرایمینگ اسید جیبرلیک 200 میلی‌گرم در لیتر و بیشترین وزن خشک گیاهچه مربوط به تیمار پرایمینگ اسید جیبرلیک 100 میلی‌گرم در لیتر بود. بیشترین طول ریشه‌چه نیز در تیمار قبل از برداشت ترکیب اسید جیبرلیک 200 میلی‌گرم در لیتر و اسید سالیسیلیک200 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. همچنین تیمار قبل از برداشت نیتروژن شش گرم در لیتر بطور معنی‌داری درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه، طول ساقه‌چه و وزن خشک بالاتری نسبت به پرایمینگ آن داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The improvement growth indices and seed germination of Echinacea purpurea by some of pre-harvest and priming treatments of seeds

نویسندگان [English]

  • Hadis Hasan beigi 1
  • Meisam Mohammadi 2
  • mehdi saidi 3

1 Department of Horticulture, Ilam university

2 Invited lecture of Ilam university

3 Department of Horticulture, Ilam university

چکیده [English]

In order to investigate the pre-harvest and priming application effects of gibberellic acid, salicylic acid and nitrogen on seed germination indices of Echinacea purpurea, this experiment was designed on factorial experiment in base completely randomized design with three replications at 2018 in field conditions and laboratory in the department of horticultural science of Ilam University. Experimental factors included gibberellic acid at two concentrations (100 and 200 mg/L), salicylic acid at two concentrations (100 and 200 mg/L) and nitrogen (from urea sorce) at two concentrations (3 and 6 g/L) that were investigated separately and in combination with each other. Treatments were applied with control samples as pre-planting (before maturity and seed harvesting) and seed priming (after seed harvesting). The results showed that the highest germination percentage, vigor index and shoot length were obtained in pre-harvest interaction with gibberellic acid 200 mg/L and nitrogen 6 g/L. The highest germination rate was observed in gibberellic acid 200 mg/L and the highest seed dry weight was obtained in gibberellic acid 100 mg/L. The highest root length was observed in pre-harvest treatment with 200 mg/L of gibberellic acid and 200 mg/L of salicylic acid. Also, pre-harvest nitrogen treatment had significantly higher germination percentage, germination rate, vigor index, shoot length and dry weight than their priming. Therefore, in present study, preharvest treatments of gibberellic acid in combination with nitrogen or salicylic acid were introduced for improving the seed germination of Echinacea purpurea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gibberellic acid
  • salicylic acid
  • Germination rate
  • Urea