موضوعات = بیوانفورماتیک
تجزیه و تحلیل عناصر تنظیمی سیس مرتبط با تنش‌های غیرزیستی در پروموتر ژن‌های ANlNAC گیاه آلوروپوس لیتورالیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

سمیرا محمدی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حمید نجفی زرینی؛ سیدحمیدرضا هاشمی پطرودی


شناسایی بیوانفورماتیکی ژن‌های هدف miRNA‌های پاسخ دهنده به تنش خشکی در کلزا (Brassica napus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمد محسن زاده گلفزانی


ارزیابی بیوانفورماتیکی موجودات تراریخته برای پتانسیل آلرژی زایی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1036-1046

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ مسعود توحیدفر


آنالیز بیوانفورماتیک کدونی ژنوم کلروپلاست گونه های دیپلوئید و مقایسه با ژنوم دو گونه تتراپلوئید پنبه

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 862-871

فرشید طلعت؛ سمانه حسنی نژاد؛ مهدی بدری انرجان