کلیدواژه‌ها = سیستم گلی‌اکسالاز
تاثیر نیتروپروساید بر تنش اکسیداتیو القا شده توسط آرسنیک در گیاهچه‌های گندم

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 933-944

منصوره صدرایی؛ احمد مهربان؛ ابولفضل توسلی