کلیدواژه‌ها = نشت الکترولیت
بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن ZmPIP گیاه کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 362-373

10.22034/jpr.2023.2172

حدیث مختاری؛ منیره رنجبر؛ علی محمد احدی


بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر ماندگاری میوه پرتقال Citrus Sinensis

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 319-327

رضا تدین؛ سعید میرزایی؛ مهدی رحیمی؛ حسن سالاری


تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 962-973

مجید دشتی؛ محمد کافی؛ حسین توکلی؛ مهدی میرزا؛ احمد نظامی


تنش خشکی و کاربرد زئولیت معدنی بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه پنیرک (Malva sylvestris)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 459-474

فرزاد احمدی آذر؛ طاهره حسنلو؛ علی ایمانی؛ ولی فیضی اصل