تکوین
1. بررسی بیان ژن RBOH و پاسخ های فیزیولوژیک گیاه هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) در شرایط تنش نیکل

آرزوسادات خافی؛ علیرضا ایران بخش؛ اکبر صفی پور افشار؛ رمضانعلی خاوری نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

چکیده
  همولوگ اکسیداز انفجار تنفسی (RBOH) با تولید ملکول های اکسیژن واکنش گر در درک و پاسخ به تنش های محیطی در گیاهان نقش دارد. در تحقیق حاضر میزان بیان ژن RBOH و پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه هندوانه وحشی در غلظت‌های مختلف کلرید نیکل بررسی شد. دانه رست های 15 روزه با غلظت‌های مختلف کلرید نیکل (صفر، 150، 300 و 450 میکرومولار) تیمار شدند. نتایج نشان ...  بیشتر

منابع طبیعی
2. حد نهایی تجزیه سوزن های نوئل در حالت خالص و ترکیبی با لاشبرگ گونه های راش، توسکا و پلت در توده دست کاشت نوئل خالص منطقه لاجیم

فرهاد قاسمی؛ سید غلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سیدمحسن حسینی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 573-582

چکیده
  پویایی تجزیه لاشبرگ 4 گونه راش، توسکا، پلت و نوئل در توده دست کاشت نوئل خالص منطقه لاجیم به مدت 400 روز با استفاده از روش کیسه لاشبرگ مطالعه شد. در این مطالعه حد نهایی تجزیه سوزن های نوئل در حالت های خالص و ترکیبی با لاشبرگ گونه های راش، توسکا و پلت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که حد نهایی تجزیه در انواع لاشبرگ های مورد ...  بیشتر

3. بررسی ارتباط بین پویایی عناصر غذایی و ترکیب شیمیایی لاشبرگ با نرخ تجزیه لاشبرگ در مراحل آخر فرآیند تجزیه

فرهاد قاسمی آقباش؛ سید غلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سیدمحسن حسینی؛ بیجورن برگ

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 715-727

چکیده
  مرحله آخر فرآیند تجزیه زمانی شروع می¬شود که تجزیه و تخریب لیگنین اتفاق می¬افتد، یعنی بعد از گذشت یکسال از شروع فرآیند. فاکتورهای تنظیم¬کننده تجزیه لیگنین و در نتیجه لاشبرگ در این مرحله کمتر شناخته شده و اطلاعات ما درخصوص چگونگی این فاکتورها در میان لاشبرگها و رویشگاههای گوناگون با شرایط اقلیمی و خاکی متفاوت، کمتر است. بنابراین ...  بیشتر