کلیدواژه‌ها = بیان ژن
بررسی بیان ژن RBOH و پاسخ های فیزیولوژیک گیاه هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) در شرایط تنش نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

آرزوسادات خافی؛ علیرضا ایران بخش؛ اکبر صفی پور افشار؛ رمضانعلی خاوری نژاد


تاثیر محلول پاشی آهن بر الگوی بیان ژن های تولید کننده آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی طی مراحل نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

سعید رضائی؛ محمداسماعیل امیری؛ عباس بهاری؛ فرهنگ رضوی؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ حسین بیرامی


بررسی میزان بیان ژن های دخیل در بیوسنتز مونو ترپن ها در گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) تحت تیمار سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

ساکار حسینی؛ اسعد معروفی؛ سید حسن حسنی


شناسایی، طبقه‌بندی و آنالیز بیان خانواده ژنی عوامل رونویسی DREB در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis) تحت تنش شوری

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 224-235

حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی


تاثیر تغذیه نیتراتی و نیترات آمونیومی بر رشد، متابولیسم سولفور و بیان ژن ناقلین سولفور، آنزیمهای آدنوزین تری فسفات سولفوریلاز و آدنوزین '5-فسفوسولفات ردوکتاز در گیاهچه های کلزا (.L Brassica napus) و بروکلی (L. Brassica oleraceae)

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 774-786

طاهره السادات آقاجانزاده؛ آناهیتا حافظ الکتب