کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
مطالعه فلورستیک نواحی جزر و مدی سواحل استان بوشهر

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1012-1022

فاطمه غلامیان؛ کهزاد سرطاوی؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی