نویسنده = فاطمه شجاعی
فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه آبخیز دره انار باغملک استان خوزستان

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 479-495

فریبا نوعدوست؛ سمیه دهداری؛ سیده رویا کاظمی؛ مریم فرهی نیا؛ فاطمه شجاعی