نویسنده = یونس پور بیرامی هیر
بررسی تیمارهای مختلف ضد‌عفونی بر روی ریزنمونه‌های قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-97

علیرضا قنبری؛ بهناز رضازاده؛ یونس پور بیرامی هیر؛ روح اله حق جویان