طبقه‌بندی گونه‌های گیاهی با استفاده از استراتژی‌های CSR گرایم در تالاب گندمان استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه مرتعداری

2 استاد گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه شهرکرد

4 دکترای عمران سنجش از دور، عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه علم و صنعت

چکیده

شناخت نقش گونه‌های گیاهی در ترکیب گیاهی اهمیت زیادی در بررسی روند تغییرات اقلیمی، درک خواص اکوسیستم‌ها مثل پایداری، انعطاف‌پذیری و ارزیابی اکوسیتم‌‌‌ها دارد. لذا این تحقیق با هدف طبقه‌بندی، بررسی شکل زیستی و رویشی و تعیین استراتژی گونه‌های گیاهی بر اساس ویژگی‌های کارکردی گیاهان، در تالاب گندمان شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. برای این منظور گونه‌های ﮔﻴﺎهی در فصل رویش و دوره زﻣﺎﻧﻲ تیر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺟمع‌آوری ﺷﺪند. نمونه‌برداری به روش تصادفی- سیستماتیک تو در تو انجام شد. بدین صورت که در امتداد 11 ترانسکت، 55 پلات اصلی دربرگیرنده 275 پلات فرعی، استقرار یافت. ویژگی‌های گونه‌های گیاهی موجود در پلات‌ها طبق روش پیرس و همکاران 2013 اندازه‌گیری و بر اساس همین روش، استراتژی گونه‌ها طبق تئوری گرایم 1977مشخص گردید. در مجموع 39 گونه گیاهی متعلق به 12 تیره گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت. ﻫﻤﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺖ ﺑﺎ (45%) از مهمترین گروه‌های ساختاری طیف زیستی منطقه به روش رانکایر بودند. بررسی کورولوژیک و استخراج کوروتیپ‌ها، غلبه عناصر ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺮان- ﺗﻮراﻧﻲ (IT) ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص (8/36%) و چند ناحیه‌ای (7/23%) را نشان داد. استراتژی CS/CSR دارای بیشترین فراوانی 15/0 (6 گونه) می‌باشد و درصد فراوانی هر استراتژی با توجه به درصد پوشش گونه‌های گیاهی انتخاب کننده هر استراتژی نشان داد که استراتژی CS با فراوانی 27/0 غالبترین استراتژی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Classification of plant species using Grim CSR strategies in Gandman wetland of Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Shahrbanoo Rahmani 1
  • zainab jafarian 2
  • Ataollah Ebrahimi 3
  • Barat Mojaradi 4

1 Sari agriculture and natural resource university

2 Prof. Dept.of Rangeland and WatAssoc. Prof. College of Range Management, Department of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources Universityershed Management, Sari University

3 University Of Shahrekord

4 Assistant Professor of Mapping Department, University of Science and Technology

چکیده [English]

Understanding the role of plant species in plant composition is very important in studying climate change, understanding the properties of ecosystems such as sustainability, resilience and evaluating ecosystems. Therefore, this study conducted with the aim of classifying, studying the biological and vegetative form and determining the strategy of plant species based on the functional characteristics of plants, in Gandman wetland of Borujen city, Chaharmahal and Bakhtiari province. For this purpose, some species taken in the growing season in the period of July. Sampling performed by random-systematic nesting method. Thus, 55 main plots containing 275 sub-plots established along 11 transects. The characteristics of plant species in the plots measured according to the method of Pierce et al. 2013 and based on this method, the strategy of the species was determined according to the 1977 Grimm theory. A total of 39 plant species belonging to 12 plant families were studied.

Hemicryptophytes (45%) were one of the most important structural groups in the region's biological spectrum by Rankier method. Chorological study and extraction of corotypes showed the predominance of elements in the Iran Turani region (IT) (36.8%) and several regions (23.7%). CS / CSR strategy has the highest frequency of 15% (6species) and the frequency of each strategy according to the percentage of plant species selection of each strategy showed that CS strategy with 27% frequency is the most dominant strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional traits
  • Competitive strategy
  • Stress and Disturbance
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 44-61
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1402