تاثیر نانوذرات سبز مس سنتز شده با عصاره آبی آلوئه ورا بر پارامترهای جوانه‌زنی لوبیا چیتی تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه زیست شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استاد گروه شیمی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.22034/jpr.2024.2249

چکیده

در جهان، شوری یکی از مهمترین عوامل غیرزیستی و محدود کننده جوانه‌زنی بذر و همچنین استقرار و رشد اولیه گیاهچه‌ها است که باعث کاهش قابل توجهی در بهره‌وری محصولات کشاورزی می‌شود. در سال‌های اخیر، نانوذرات مهندسی شده به‌عنوان یک جایگزین امیدوار کننده در مبارزه با عوامل تنش غیرزیستی مانند شوری مطرح شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات نانو ذرات سبز مس (با استفاده از عصاره برگ گیاه آلوئه ورا) در کاهش تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه لوبیا چیتی انجام شد. تیمارها به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور نانوذرات سبز مس در 4 سطح 0، 40، 80 و 120 میلی‌گرم بر لیتر و شوری (NaCl) در 4 سطح 0، 40، 80 و 120 میلی‌مولار در 3 تکرار در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان دادند که برهم‌کنش تنش شوری و نانو ذرات بر پارامترهای جوانه‌زنی در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود. تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی به منظور تمایز تیمارهای نانوذرات و شوری بر اساس پارامترهای مورد بررسی انجام شد. خوشه‌بندی نقشه حرارتی برای بررسی و ارتباط بین سطوح شوری و نانوذرات مس با پارامترهای جوانه‌زنی ترسیم شد. یافته‌ها نشان دادند که بکارگیری نانوذرات سبز مس به عنوان عوامل کاهش دهنده تنش شوری بر پارامترهای جوانه‌زنی لوبیا چیتی به خوبی موثر می‌باشند. بر اساس مدل خطی عمومی چند متغیره و خوشه‌بندی نقشه حرارتی غلظت 60 میلی‌گرم بر لیتر نانوذرات سبز مس و 80 میلی‌مولار کلرید سدیم موثرترین غلظت برای کاهش اثرات شوری بر پارامترهای مورد بررسی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of green copper nanoparticles synthesized with Aloe vera aqueous extract on germination parameters of pinto beans under salinity stress

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Naghavi 1
 • Sayed Mohammad Reza Khoshroo 2
 • Maryam Kazemipour 3
 • Mehrnaz Mahmoudi Zarandi 2

1 PhD. Student of Plant Physiology, Department of Biology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Assistant Professor Department of Biology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

3 Prof., Department of Chemistry, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

چکیده [English]

In the world, salinity is one of the most important abiotic factors that limit seed germination and the establishment and initial growth of seedlings, which causes a significant decrease in the productivity of agricultural products. In recent years, engineered nanoparticles have been proposed as a promising alternative in combating abiotic stress factors such as salinity. The present study investigated the effects of copper green nanoparticles (using Aloe vera leaf extract) in reducing salinity stress on the germination indicators of pinto beans. The treatments were factorial and in the form of a completely random design with two factors of green copper nanoparticles at four levels of 0, 40, 80 and 120 mg/L and salinity (NaCl) at four levels of 0, 40, 80 and 120 mM was considered in 3 replicates. The analysis of variance showed that the interaction between salinity stress and nanoparticles on germination parameters was significant at the 5% probability level. Principal component analysis was performed to differentiate nanoparticle and salinity treatments based on the investigated parameters. Thermal map clustering was drawn to investigate and relate salinity levels and copper nanoparticles with germination parameters. The findings showed that using green copper nanoparticles as agents for reducing salinity stress effectively affects the germination parameters of pinto beans. Based on a multivariate general linear model and heat map clustering, 60 mg/L green copper nanoparticles and 80 mM sodium chloride were the most effective concentrations for reducing the effects of salinity on the investigated parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aloe Vera
 • Germination
 • Green Nanoparticles
 • Pinto beans
 • Salinity Stress
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 16-29
 • تاریخ دریافت: 06 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1401