اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب انگور (.Vitis vinifera L) رقم بیدانه قرمز در تیمار های مختلف کودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی / دانشگاه رازی

3 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

کاربرد کودهای آلی و شیمیایی به عنوان بهبود دهنده ویژگی‌های خاک یکی از راهکارهای کاهش اثر تنش خشکی می‌باشد. به منظور بررسی اثر کاربرد سولفات پتاسیم، کمپوست و بایوچار بر وزن خشک برگ، تبادلات گازی و کارایی فیزیولوژیک مصرف آب انگور رقم بیدانه قرمز تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی در دو سطح آبیاری شامل: عدم تنش خشکی (ظرفیت زراعی) و آبیاری در 40 درصد ظرفیت زراعی بود. این تحقیق به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و در گلخانه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تیمار کودی و تنش خشکی بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای و کارایی مصرف آب فتوسنتزی برگ معنی دار شد. تنش خشکی سبب کاهش معنی دار سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای و سرعت تعرق و افزایش کارایی فیزیولوژیک مصرف آب برگ انگور شد. با کاربرد کودها اثر تنش خشکی جبران شد. کارایی فیزیولوژیک مصرف آب فتوسنتزی برگ در تیمارهای آلی بیشتر از تیمار شیمیایی بود. کارایی مصرف آب ذاتی برگ انگور در تیمارهای کودی در شرایط تنش خشکی بیشتر از سایر تیمارها در شرایط بدون تنش بود. بیشترین غلظت پتاسیم برگ در تیمار بایوچار در شرایط با و بدون تنش خشکی (به ترتیب 60/1 و 77/1 درصد) بود. بین وزن خشک برگ کلیه تیمارها در شرایط عدم تنش خشکی و تیمارهای سولفات پتاسیم و بایوچار در تنش خشکی اختلاف معنی‌داری نبود. با توجه به نتایج این بررسی ، کاربرد کودها مخصوصاً بایوچار می‌تواند در کاهش اثرات منفی ناشی از تنش‌ خشکی بر انگور بیشتر مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of drought stress on water use efficiency of grapevines (Vitis vinifera L.) cultivar ‘Bidaneh Ghermrz’ under different fertilizer treatments

نویسندگان [English]

 • Asieh Safari 1
 • Akram Fatemi 1
 • Mohsen Saiedi 2
 • Zahra Kolahchi 3

1 Razi University

2 Razi University

3 Bu Ali Sina University

چکیده [English]

The use of organic and chemical fertilizers as amendments of properties of soil can be one of the strategies to reduce the adverse effects of drought stress. The effect of potassium sulfate, compost, and biochar on leaf dry matter, gaseous exchanges, instantaneous and intrinsic water use efficiency (WUEinst and WUEi, respectively) of grapevines (Vitis vinifera L.) cultivar ‘Bidaneh-Ghermez’ evaluated under two conditions: without water stress condition (field capacity (FC)) and irrigation in 40% FC. The experiment was conducted in a factorial of random complete blocks experiment design in the greenhouse. The results showed that the interaction effect of water stress and fertilizers’ treatments was significant for photosynthesis rate, stomatal conductance, and WUEinst. Drought stress significantly reduced photosynthesis rate, stomatal conductance, and transpiration of grapevines leaf. Fertilizers’ application compensated drought stress. WUEinst was higher in organic treatments compared with chemical treatment. WUEi for fertilizers’ treatment in drought stress conditions was higher than those in unstressed conditions. The highest K+ concentration of grapevines leaf 1.77 and 1.60% was observed in biochar treatment under both unstressed and stressed conditions. The dry matter of grapevines leaf had no significant differences for all experimental treatments under unstressed conditions and potassium sulfate and biochar under stressed conditions. The dry matter of grapevines leaf for compost treatment was significantly lower than the above-mentioned treatments. According to the results of this research, could be concluded that the application of fertilizers especially biochar can be considered to reduce drought stress of grapevines cultivar ‘Bidaneh-Ghermez’.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biochar
 • compost
 • potassium sulfate
 • drought stress
دوره 35، شماره 4
آبان 1401
صفحه 836-847
 • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400