مقایسه اسیدهای چرب و هیدروکربن‌های گیاه دارویی خارمریم در سطوح مختلف تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه محقق اردبیلی

2 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه بیوتکنولوژی.

4 استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران

5 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تنش‌ آبی یکی از مهم‌ترین عواملی است که مسیرهای متابولیکی را در گیاهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنابراین، سنتز و تجمع ترکیبات طبیعی از جمله اسیدهای چرب و هیدروکربن‌ها را در گیاهان دارویی تغییر می‌دهد. در این پژوهش، اثر سطوح مختلف تنش آبی (آبیاری کامل در حد ظرفیت زراعی، آبیاری در حد 70 درصد ظرفیت زراعی و آبیاری در حد 40 درصد ظرفیت زراعی) در مرحله گلدهی بر مقادیر اسیدهای چرب و هیدروکربن‌های گیاه دارویی خارمریم مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور شناسایی ترکیبات، عصاره روغنی از بذور گیاهان به روش سوکسله استخراج و با استفاده از دستگاه GC-MS تجزیه و تحلیل شد. اطلاعات مربوط به مسیر واکنش‌های ترکیبات شناسایی‌شده از پایگاه‌های داده بیوانفورماتیک استخراج گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش شدت تنش، درصد اسیدهای چرب کاهش و درصد هیدروکربن-ها افزایش داشتند. اسید چرب غالب شناسایی‌شده در عصاره روغنی خارمریم لینولئیک اسید (4/27-27/15 درصد) و هیدروکربن‌های غالب اکتان، دکان، دودکان، تترادکان و هگزادکان بودند. کاهش درصد اسیدهای چرب شناسایی‌شده تحت تاثیر تنش و افزایش درصد هیدروکربن‌ها احتمالا به دلیل تجزیه آن‌ها به هیدروکربن‌ها به منظور حفظ فشار اسمزی در شرایط تنش آبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of fatty acids and hydrocarbons of Milk thistle in different levels of water stress

نویسندگان [English]

 • rahele ghanbari moheb seraj 1
 • Asadollah ahmadikhah 3
 • Vahid Shariati 4
 • Sara Dezhsetan 5

1 PhD student of Mohaghegh Ardabili University

3 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Department of biotechnology

4 4- Assistant Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Department of Agronomy & Plant Breeding, Faculty of agriculture and natural resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Water stress is one of the most important factors affecting the metabolic pathways in the plant and thus alters the synthesis and accumulation of natural compounds such as fatty acids and hydrocarbons in medicinal plants. This study aimed to investigate the effect of different levels of water stress (Full irrigation at field capacity, irrigation at 70% of field capacity and irrigation at 40% of field capacity) on fatty acid and hydrocarbon quantities of Milk thistle. Drought stress was applied at flowering stage. Then the oil extract was extracted from the seeds using Soxhlet method and analyzed by GC-MS. Information about the pathway of the reactions of the identified compounds was extracted from bioinformatics databases. The results showed that the yield of fatty acids and hydrocarbons increased with increasing drought stress intensity. The predominant fatty acids identified in Milk thistle oil extract was linoleic acid (15.2-27.4%) and its dominant hydrocarbon was dodecane (12.3-14.1%). The percentage of fatty acids detected under stress was reduced, probably due to their degradation into hydrocarbons to maintain osmotic pressure under dehydration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fatty acids
 • Gas chromatography-mass spectrometry
 • Hydrocarbones. Oil extract
 • water stress
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 434-449
 • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 14 فروردین 1400