نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گیلان

چکیده

مدل های آشیان بوم شناختی ابزارهایی هستند که اجازه می دهند مناطق مناسب مطلوبیت گونه ها محاسبه شود، همچنین خط مشی های حفاظت را توسعه می دهند. جهت مدل سازی مطلوبیت زیستگاه اسپرس کوهی (Onobrychis cornuta)، از روش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در محیط نرم افزار Biomapper استفاده شده است. در این مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از 14 متغیر محیطی به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. پس از تهیه لایه ها، با استفاده از مدل تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی تجزیه و تحلیل شدند. متغیرهای محیطی تأثیرگذار شامل میانگین دمای سالانه، جهت جغرافیایی، هدایت الکتریکی، شیب و مواد خنثی شونده خاک مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج مربوط به حاشیه گرایی گونه نشان داد که این گونه تمایل به زندگی در زیستگاه حاشیه ای دارد. همچنین ارزیابی مدل با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل (0/8) نشان دهنده دقت بالا و خوب مدل تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی برای گونه مورد نظر در منطقه مورد مطالعه می باشد. مدل سازی گونه‌های گیاهی می تواند به طور گسترده برای شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از گونه های گیاهی بومی و ارزشمند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Habitat suitability modeling of Onobrychis cornuta using Ecological Niche Factor Analysis in Rangeland of Baladeh, Nour

نویسندگان [English]

  • Farhad Borna 1
  • Reza Tamartash 2
  • Mohammad Reza Tatian 3
  • Vahid Gholami 4

1 Graduate of Rangeland, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 Associate Professor of Rangeland, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 Assistant Professor, Watershed and Range Management Department, Sari Agriculture and Natural Resources University

4 Associate Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Guilan University

چکیده [English]

Ecological Niche models are ways that allow approximating the area of suitability for a species, thereby allowing elaboration of conservation strategies. In order to creat a model the habitat of Onobrychis cornuta Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method in a Biomapper software has been used. In this study, the presence points of species used as a dependent variable and 14 environmental variables used as an independent variable. First this layers were prepared and then analyzed by Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method. Influential environmental variables such as A.m.t, Aspect, Ec, Slop, and TNV have been used. The results of species marginalization shows that this species tends to live in habitat of marginalization. Also, the evaluation of the model using the Cross Validation (0.8) indicate high accuracy model of Ecological Niche Factor Analysis for Onobrychis cornuta in the study area. This way of modeling could be widely used to identify appropriate areas for protecting of valuable native plant species

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential distribution
  • Ecological niche
  • GIS
  • Biomapper
  • Baladeh of Nour city