نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 عضو هیئت علمی _ دانشگاه ارومیه

3 گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده

میوه توت فرنگی پس از برداشت، به ‌سرعت دچار زوال شده و در برخی موارد به‌دلیل مدت زمان انتقال و بازاریابی، با کیفیت مناسب به‌دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. بنابراین استفاده از ترکیبات طبیعی جهت افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت آن ضروری به نظر می‌رسد، حساسیت میوه‌های توت فرنگی به صدمه‌های سرما یکی از مهمترین فاکتورهای است که انبارداری آنها را در دمای پایین برای مدت طولانی محدود می‌کند. تیمارهایی همچون اسانس‌ها با خاصیت آنتی‌اکسیدانی عمر انبارمانی را در میوه‌ها بالا می برد. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات غوطه وری اسانس آنیسون روی کیفت و افزایش ماندگاری میوه توت فرنگی رقم آلبیون پرداخته شده است. میوه‌های توت فرنگی با اسانس صفر (شاهد)، 250، 500، 750 میکرولیتر بر لیتر تیمار و در دمای 1±5 با رطوبت نسبی 85 درصد برای مدت 30 روز ذخیره شدند. پارامترهایی مانندکاهش وزن‌میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون،pH ، موادجامدمحلول، ترکیبات فنلی، فلاونوئید، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی (DPPH)، آنتوسیانین‌کل و میزان فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بررسی شدند. نتایج نشان دادند، کاهش وزن و آب از دست دهی، اسیدهای آلی در تمام تیمارها طی انبارمانی کاهش یافتند ولی در میوه‌های تیمار شده با اسانس 500 میکرولیتر بر لیتر آنیسون کمترکاهش یافتند. میزان ترکیبات فنلی، اسیدیته قابل تیتراسیون، موادجامدمحلول، فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در میوه‌های تیمار شده با 500 میکرولیتر بر لیتر، بیشتر از شاهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of anisone essential oil on biochemical and shelf life properties of strawberry cultivar 'Albion'

نویسندگان [English]

  • bahareh ghorbani 1
  • Habib Shirzad 2
  • Abolfazl Alirezalu 3

1 urmia university

2 Faculty

3 Urmia University

چکیده [English]

Strawberry fruit is rapidly degraded after harvest and in some cases, due to the length of time of marketing; consumers do not reach good quality. Therefore, the use of natural ingredients to enhance its shelf life and maintain its quality seems to be the most important factor in the sensitivity of strawberry fruits to cold damage that limits their storage at low temperatures for a long time. Treatments such as the essential oils with antioxidant properties increase the shelf life of fruits. In the present study, we investigated the effects of anisone essential oil immersion on quality and increasing the shelf life of Albion strawberry fruit. Strawberry fruits were treated with zero (control) essential oil, 250, 500, 750 μl/l and stored at 5±1 at 85% relative humidity for 30 days. Parameters such as fruit weight loss, titrable acidity, pH, total soluble solids, total phenolic content, total flavonoid contents, antioxidant capacity (DPPH assay), anthocyanin content and peroxidase and ascorbate peroxidase enzymes activity were investigated. Results showed that weight loss, water loss and organic acids decreased in all treatments during storage, but these parameters more decreased in fruits treated with 500 μl/l anisone essential oil. Total phenolic content, titrable acidity, total soluble solids, peroxidase and ascorbate peroxidase activities were higher in 500 mM treated fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight loss
  • essential oil
  • Decay
  • Fruit quality