نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی گونه های گیاهی و معرفی فلور، تعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان سراب کهمان از دامنه های کوه گرین انجام گردید. پستی و بلندی شیب ها و صخره ها انواع مختلفی از ریززیستگاهها را ایجاد کرده که هر کدام دارای گونه‌های گیاهی خاص خود هستند. نمونه های گیاهی از نقاط مختلف منطقه بین ارتفاع 1800 تا 3550 متر جمع آوری شد. طیف زیستی منطقه با تعیین درصد گونه های متعلق به هر یک از شکل های زیستی ترسیم شد. جایگاه این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ایران بر اساس اطلاعات بدست آمده از پراکنش جغرافیایی گونه‌های شناسایی شده و منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس جمع‌آوری گیاهان از منطقه سراب کهمان، 375 گونه متعلق به 229 جنس و 56 تیره شناسایی شد. بزرگترین تیره گیاهی به Asteraceae با 49 گونه تعلق دارد. بعد از این تیره Fabaceae با 34 گونه، Lamiaceae با 33 گونه، Brassicaceae با 30 گونه، Liliaceae با 28 گونه، Poaceae با 22گونه و Apiacea با 18 گونه، بیشترین تعداد گونه‌های منطقه را دارند. همی کریپتوفیت‌ها با 40 درصد فراوانترین شکل زیستی هستند. 8/52 درصد گونه‌ها به ناحیه رویشی ایرانی- تورانی تعلق دارند که از این تعداد 32 گونه بوم زاد ایران می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Floristic study of Sarab-e-Kahman, Lurestan province

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehrnia

Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, I.R. of Iran

چکیده [English]

This study aimed to identify plant species, introducing the flora, determination of life forms, and geographical distribution of plants in Sarba kahman, from the slopes of Garin Mountains. The highs and lows of slopes and rocks have created differences of microhabitats which of them has own plant species. Plant specimens were collected from different altitude of the region, between 1800 to 3550 m. Biological spectra of the area were plotted by determining the percentage of species belonging to each of the biological forms. The position of the area within Iran’s phytogeography classification was studied based on geographical distribution data and references. According to the collection of plants from Sarab-e-Kahman area, 375 species belonging to 229 genera and 56 families were identified. The largest plant family belong to Asteraceae with 49 species. After this family, Fabaceae with 34 species, Lamiaceae with 33 species, Brassicaceae with 30 species, Liliaceae with 28 species, Poaceae with 22 species and Apiacea with 18 species, have the highest number of species in the region. Hemicryptophytes with 40% were the most frequent life form. 190 species (50 %) were endemics of Irano-Turanian region; 32 species of them were endemics of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant geography
  • Life form
  • Flora
  • Chorotype
  • Sarab-e-Kahman