نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه مرتعداری

3 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

4 دکترای عمران سنجش از دور، عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه علم و صنعت

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی، طبقه‌بندی و بررسی شکل زیستی و رویشی ﮔﻮﻧﻪهای ﮔﻴﺎﻫﻲ در تالاب گندمان شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری‌ می‌باشد. برای این منظور گونه‌های ﮔﻴﺎهی در فصل رویش و دوره زﻣﺎﻧﻲ تیر 1395 ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 1396 ﺟﻤﻊ‌آوری ﺷﺪند. نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک تو در تو انجام شد. بدین صورت که در امتداد 11 ترانسکت، 55 پلات‌ اصلی دربرگیرنده 275 پلات فرعی، استقرار یافت. درصد پوشش گونه‌های گیاهی و لاشبرگ در هر پلات فرعی ثبت شد. سپس جهت طبقه بندی گروه‌های بوم شناختی، روش جدید طبقه‌بندی Isopam در نرم افزار RStudio اجرا گردید. نتایج نشان داد که ﺗﻌﺪاد 60 گونه‌ی گیاهی متعلق به 17 خانواده در منطقه وجود دارد. غنی‌ترین تیره‌های گیاهی در این مطالعه به ترتیب Poaceaeبا 15 گونه و Cyperaceae با 12 گونه بودند. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﻲ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺖ ﺑﺎ (49%) ﻓﺮاوان‌ترین اﺷﻜﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دهند. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺮان- ﺗﻮراﻧﻲ (IT) ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص (30%) و چند ناحیه‌ای (18%) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارند. نتایج حاصل از طبقه‌بندی ایزوپم پنج گروه بوم شناختی را نشان داد که با پراکنش جوامع گیاهی منطقه نیز انطباق دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecological classification of plant species using isopam method (Case study: Gandoman wetland in Chaharmahal and Bakhtiari Province)

نویسندگان [English]

  • zeinab jafarian jolodar 1
  • Shahrbanoo Rahmani 2
  • Ataollah Ebrahimi 3
  • Barat Mojaradi 4

1 Prof. Dept.of Rangeland and WatAssoc. Prof. College of Range Management, Department of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources Universityershed Management, Sari University

2 Sari agriculture and natural resource university

3 Assoc. Prof. College of Rangeand watershed Management, Department of Natural Resources and Earth science, Shahrekord University

4 Assistant Professor of Mapping Department, University of Science and Technology

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify, classify and investigate the biological and vegetative forms of plant species in Gandoman wetland, Chahar Mahal and Bakhtiari province in Iran. For this aim, species were collected during the period of June 2016 to September 2017. Sampling was done in a nested, random-systematic manner. So, 11 transects, 55 main plots includes 275 subplots were deployed. Then, vegetation and litter cover percentage was recorded in each sub plot. Afterwards, the new Isopam classification method was implemented in RStudio software to classify ecological groups. The results showed that there are 60 species belonging to 17 families in the region. The richest plant families in this study were Poaceae with 15 species and Cyperaceae with 12 species. Hemicryptophyte plants with (49%) are accounted as the most abundant biological form in the region. The elements belonging to the Iran-Turanian region (IT) with the allocation of (30%) and a multi-region with (18%) are the most frequent. The results of classification also illustrated five ecological groups that are compatible with the vegetation communities of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gandoman wetland
  • Isopam classification method
  • Biological form
  • Vegetative element