منابع طبیعی
1. ریخت‌شناسی، تشریح و تنوع ریختی جنس Hypnea در سواحل خلیج فارس

فاطمه سرگزی؛ حسین ریاحی؛ مسعود شیدایی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 522-531

چکیده
  جلبک Hypnea یک جلبک قرمز است که به دلیل تولید کاراژینان در بسیاری از کشورها کشت می شود. گونه های مختلف این جنس در مناطق زیر جزر و مدی آب‌های گرم حضور دارند و این جنس شامل حدود 53 گونه در سراسر جهان است که در ایران حدود 9 گونه از این جلبک گزارش شده است. در ایران گونه های مختلف این جنس روی صخره ها، سنگ ها، صدف ها یا به صورت اپی فیت با سایر جلبک ...  بیشتر

منابع طبیعی
2. تاثیر نانو ذره اکسید مس بر رشد، مقدار پروتئین، کلروفیل ها و کاروتن جلبک (Chlorella vulgaris)

محدثه میری؛ هاشم خندان بارانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 235-242

چکیده
  نانو ذرات اکسید مس به طور گسترده در تولیدات صنعتی استفاده می‌شوند که رهایش این نانو ذرات به محیط زیست باعث سمیت برای ارگانیسم‌های آبزی می‌شود. در این مطالعه اثرات نانو ذره اکسید مس بر روی رشد، پروتئین کل، کلروفیل‌ها و کاروتن جلبک گونه (Chlorella vulgaris) در غلظت‌های مختلف (شاهد، 1/0، 1، 10 و 100 میلی گرم بر لیتر) به مدت شش روز مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

منابع طبیعی
3. تاثیر محیط کشت و شدت نور بر رشد و کاروتنوئیدهای جلبک Dunaliella salina دریاچه ارومیه

معصومه سلمانی نژاد

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 771-783

چکیده
  تحقیق فوق اختصاص یافته به تاثیر محیط کشت و شدت نور بر میزان رشد و کاروتنوئیدهای جلبک Dunaliella salina . دریاچه ارومیه است. در این مطالعه ابتدا گونه دونالیلا از دریاچه ارومیه جمع آوری گردید و سپس به روش پلیت آگار خالص سازی شد. جهت مطالعه تاثیر محیط کشت های مختلف بر میزان رشد و کاروتنوئیدهای این گونه، شش تیمار هر کدام با سه تکرار از محیط های ...  بیشتر