کلیدواژه‌ها = به لیمو
تاثیر غلظت و نوع کاربرد سلنیوم بر کمیت و کیفیت اسانس به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 496-510

محبوبه جلالی؛ حسن عبداللهی مقدم؛ فاطمه سهرابی


واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به-لیمو Lippia citriodora H.B.K.

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 617-628

عبدل محمدی؛ حسن ابراهیم زاده؛ جواد هادیان؛ مسعود میر معصومی