کلیدواژه‌ها = کروسین
تاثیر تنش شوری بر برخی متابولیت‌های ثانویه زعفران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 263-274

فاطمه سادات مسلمی؛ آتوسا وزیری؛ گل اندام شریفی؛ جواد قره چاهی