فیزیولوژی
1. اثر تانن، اسید سیتریک و EDTA روی قسمت بندی Si2+ وAl3+ در سیتوپلاسم و اپوپلاسم، فیتوکلات ‌وگلوتاتیون دردو رقم برنج ایرانی (Oriza sativa L.)

حیدرعلی مالمیر

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 910-926

چکیده
  گزارش های زیادی نشان داد، فیتومتالو فورها نقش مهمی درجذب عناصر میکرو المان وسمیت زدایی عناصر سنگین انجام می دهند. به این منظور گیاهچه ها ی برنج به مدت 30 روز با 2+Si و 3+Al و غلظت مناسب تانن، اسید سیتریک و EDTA درکشت شن تیمار شد. نتایج نشان داد تانن در فضای خارج از ریشه 2+Si را کمتر از3+Al کلاته می کند، اسید سیتریک در فضای اپوپلاست ریشه 2+Si را کمتر ...  بیشتر