نویسنده = مرتضی سلیمانی اقدم
تاثیر محلول پاشی آهن بر الگوی بیان ژن های تولید کننده آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی طی مراحل نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

سعید رضائی؛ محمداسماعیل امیری؛ عباس بهاری؛ فرهنگ رضوی؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ حسین بیرامی


تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 97-110

مرتضی سلیمانی اقدم؛ روح انگیز نادری؛ محمدعلی عسکری سرچشمه؛ مصباح بابالار


کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی با تیمار براسینواستروئید

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 427-439

مرتضی سلیمانی اقدم؛ محمد رضا اصغری