اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد نبیونی
استاد، دانشگاه خوارزمی

سلولی تکوینی

 • nbr.directorkhu.ac.ir

سردبیر

دکتر عبدالکریم چهرگانی راد
استاد، زیست شناسی سلولی تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا

زیست شناسی سلولی تکوینی

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر معصومی
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

بیوسیستماتیک

 • maasoumirifr-ac.ir
 • h-index: 10
دکتر محسن شریفی
استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی

فیزیولوژی گیاهی

دکتر نادر چاپارزاده
استاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فیزیولوژی گیاهی

 • nchaparazaruniv.ac.ir
 • h-index: 12
دکتر منصور افشار محمدیان
دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

اکوفیزیولوژی گیاهی

دکتر فرخنده رضانژاد
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • frezanejaduk.ac.ir
 • h-index: 5
دکتر شاهین زارع مبارکه
استاد/گروه زیست‌شناسی، علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران

گیاه شناسی

دکتر هما رجایی
استاد، دانشگاه شیراز

بیوسیستماتیک

 • hrajaeisusc.ac.ir
دکتر خسرو ثاقب طالبی
دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

 • saghebtalebirifr-ac.ir
 • h-index: 7
دکتر حمید اجتهادی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

اکولوژی گیاهی

دکتر جواد قرشی الحسینی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک

 • ghorashimu.ac.ir
دکتر محمد رضا رحیمی نژاد
استاد، دانشگاه اصفهان

تاکسونومی

 • rahimiiu.ac.ir
 • h-index: 11
دکتر توماس ساویدیس
استاد، گروه گیاهشناسی، دانشگاه ارسطو تسالونیکی، یونان

گیاهشناسی

دکتر شاهرخ کاظم پور اوصالو
استاد، دانشگاه تربیت مدرس

فیلوژنی و تکامل گیاهی

 • osaloomodares.ac.ir
 • h-index: 15
دکتر علیرضا ایرانبخش
استاد، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

سلولی تکوینی گیاهی

دکتر طیبه رجبیان
دانشیار، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی

دبیر تخصصی

دکتر حمزه امیری
استاد، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی

دکتر ناصر عباس پور
دانشیار، دانشگاه ارومیه

فیزیولوژی

 • n.abbaspoururmia.ac.ir
دکتر سعیده سادات میرزاده واقفی
استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران

علوم گیاهی

دکتر علیرضا نقی نژاد
استاد- زیست شناسی-علوم گیاهی- دانشکده علوم پایه-دانشگاه مازندران

علوم گیاهی

مدیر اجرایی

امیر حسین بندلی
انجمن زیست شناسی ایران

آی تی

 • amirbandaligmail.com
 • 02188310033