مقاله پژوهشی
1. اثر کادمیوم روی برخی از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک گندم در مرحله گیاهچه‌ای
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-11

چکیده
  کادمیوم به ‌عنوان یک عنصر فلزی سنگین، نقش مهمی در آلودگی محیط و ایجاد سمیت و تنش در موجودات زنده ایفا می‌کند. به‌منظور بررسی اثر کادمیوم بر رشد و نمو گندم، پنج رقم گندم نان و دوروم به روش هیدروپونیک در مقادیر مختلف کادمیوم مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کادمیوم در کلیه صفات بجز شاخص تحمل وزن خشک ریشه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. آلومتری زی‌توده و ذخیرة کربن برگ بلوط‌های باغ گیاه‌شناسی ملی ایران
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 12-22

چکیده
  این پژوهش در قطعة زاگرس باغ گیاه­شناسی ملی ایران با مساحت 2/3 هکتار و با هدف تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی­توده و اندوختة کربن برگ سه گونة برودار (Quercus brantii)، مازودار (Q. infectoria) و وی­ول (Q. libani) انجام شد. همچنین میزان کربن ترسیب­شده در برگ سه گونة فوق محاسبه شد. ابتدا با استفاده از روش نمونه­برداری طبقه­ای تصادفی از هر گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. جذب سطحی فلزهای کادمیوم و سرب از محلولهای آبی به وسیله بیومس جلبک قهوه ای سیستوسرا ایندیکا
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 23-31

چکیده
  در این تحقیق به بررسی جذب کاتیونهای کادمیوم و سرب از محلول آبی توسط جلبک قهوه ای به نام سیستوسرا ایندیکا پرداخته شده است. توانایی جذب این جلبک به مقداری زیادی تحت تأثیر pH محلول قرار دارد، یعنی با افزایش میزان pH محلول، مقدار جذب هر دو فلز به وسیله جلبک افزایش یافته است. مناسب ترین pH برای جذب زیستی این  فلزات بین 6 تا 7 بوده است. بیشترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، اسمولیت ها و پتانسیل اسمزی در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت تنش شوری
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 32-40

چکیده
  شوری خاک یک مسئله محیطی جدی است که آثار منفی بر رشد و تولید گیاهان دارد. از سوی دیگر سالیسیلیک اسید یکی از گزینه های موثر برای بهبود اثرات تنش می باشد که اخیرا از آن به عنوان یک شبه هورمون گیاهی یاد شده است. این مطالعه جهت بررسی آثار تنش شوری ( mM180) و سالیسیلیک اسید( mM2 /0) بر پارامترهای رشد و اسمولیت های گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) صورت گرفت. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. اثرات اکولوژیکی جاده‌های جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونه‌های گیاهی (مطالعۀ موردی: طرح‌های جنگلداری لیره‌سر، گلندرود و مکارود)
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 41-51

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر جاده جنگلی بر تغییرات پوشش علفی و ترکیب گونه­های گیاهی از لبه جاده­ها بسمت بخشهای داخلی آن در سه منطقه مختلف و در دو جاده آسفالته و خاکی می­پردازد. بصورت انتخابی شرایط مشابه از نظر شرایط توپوگرافی، شیب و جهت مشخص گردید و در هر طرف جاده از میکروپلات­های 2×2 متر برای اندازه‌گیری تنوع زیستی و ترکیب پوشش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روی رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک در گیاه کدوی خورشتی تحت سمیت علف‌کش متری بوزین
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 52-60

چکیده
  برای کنترل علف‌های هرز در مزارع صیفی‌جات از علف‌کش‌های مختلف و به‌ویژه متری‌بوزین استفاده می‌شود. این مواد می‌توانند اثرات نامطلوبی را روی خود محصول به جای بگذارند. به‌منظور ارزیابی تأثیرات همزیستی میکوریزی بر سمیت علف‌کش متری بوزین در گیاه کدوی خورشتی، آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 سطح غلظت این علف‌کش (صفر، 002/0، 005/0 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر شرایط اقلیمی بر بازده و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech.f. در رویشگاه‌های مختلف استان همدان
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 61-71

چکیده
  یکی از گیاهان معطر و دارویی خانواده لابیاته در ایران Ziziphora clinopodioides Lam (کاکوتی کوهی) است. اسانس این گونه حاوی پولگون است و از آن به‌عنوان آرام‌بخش، مقوی معده، درمان سرماخوردگی، افسردگی، اسهال، سرفه، میگرن، تب و به‌عنوان ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. این تحقیق با هدف شناسایی رویشگاه‌های گونه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam در استان همدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 72-81

چکیده
  در این پژوهش، تراکم درختچه‌های بادام (Amygdalus eburnea Spach) با شش روش کوادرات، ترانسکت خطی، بایت و ریپلی، نمونه‌برداری مربع T، فاصله مرتب و ربع نقطه‌ای با هدف تعیین دقت و کارایی (سرعت عمل) این روش‌ها در مراتع شهرستان شهر بابک واقع در استان کرمان در طول فصل تابستان 1387در رویشگاه‌هایی متراکم، نیمه متراکم و تُنُک مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی اجزای شیمیایی روغن اسانسی میوه چهار جمعیت خودروی گلپر‌گرگانی (Heracleum gorganicum Rech. f.) ایران
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 82-90

چکیده
  گلپر­گرگانی (Heracleum gorganicum Rech. f.) یکی از گونه­های دارویی تیره چتریان (Apiaceae) می باشد که در مناطق کوهستانی شمال ایران به صورت خودرو رویش دارد. به منظور بررسی مقدار و ترکیب شیمیایی روغن اسانسی جمعیت­های مختلف این گونه، میوه­های رسیده چهار جمعیت از استان­های گلستان، گیلان و البرز جمع­آوری شدند. ابتدا اسانس میوه­ها به روش تقطیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. ارزیابی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ‌های بادرشبویه Dracocephalum moldavica L.
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 91-99

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در 15 ژنوتیپ بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. صفات مورفولوژی شامل وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه‌های جانبی، تعداد برگ در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد اسانس و درصد اسانس بود. براساس نتایج تجزیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. تأثیر عصاره آبی و بقایای چند گونه علف هرز بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 100-109

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات آللوپاتی گیاهان مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه­های گندم، آزمایشی روی گندم (Triticum aestivum L. ) رقم پیشتاز آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1388 اجرا شد. در این بررسی اثر عصاره قسمتهای هوایی 6 گونه گیاهی رایج در مزارع و مراتع استان گلستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. مطالعه تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام گل بریده رز ضمن پیری
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 110-120

چکیده
  در پژوهش حاضر، تغییرات خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ضمن پیری در گلبرگهای چهار رقم گل شاخه بریده رز (آوالانج، یلوایسلند، کول واتر و باکارا) بررسی گردید. صفاتی مانند جذب آب، وزن تر، قطر گل، ماندگاری، میزان پروتئین، پراکسیده شدن لیپید و میزان پرولین در مراحل مختلف اندازه­گیری شد. اختلاف معنی‌داری بین ماندگاری گلهای مختلف وجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. بررسی اثر محیط‌های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 121-129

چکیده
  در این پژوهش، اثر سه محیط کشت مختلف (MS، WP و QL) بر تکثیر در شیشه­ی گل محمدی از طریق کشت قطعات جداکشت گره واجد جوانه­ی جانبی بررسی شد و اثر این محیط­های پایه بر تکثیر نوشاخه و قهوه­ای شدن محیط کشت پایه ارزیابی شد. به­منظور تکثیر نوشاخه،‏‏ قطعات جداکشت گره واجد جوانه­ی جانبی به محیط­های کشت فوق، واجد BAP یا Kin (1 و 3 میلی‌گرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. بررسی واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی (مطالعه موردی: پارک جنگلی لویزان)
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 130-141

چکیده
  گیاهان بطور اعم و درختان بطور خاص نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی خود واکنش نشان می‌دهند. درختان میتوانند بمانند آرشیوی تغییرات محیطی محل رویش خود را حفظ نمایند. با وجود اینکه پارک‌های جنگلی شهری مورد مراقبت و آبیاری قرار می‌گیرند، همچنان تحت تأثیر عمومی تغییرات اقلیمی و محیطی هستند. در این تحقیق به‌منظور بررسی تفاوت واکنش درختان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. تأثیر خاکهای میکوریزی مختلف بر پاسخ گیاه ذرت به تنش شوری
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 142-155

چکیده
  در این مطالعه اثر میکوریزهای خاکهای متفاوت روی رشد گیاهان ذرت (Zea maize) تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. چهار نوع خاک میکوریزی با منشأ جغرافیایی متفاوت (کرمان، بردسیر، بافت و رفسنجان) و سه سطح شوری (0، 30 و 60 میلی‌مولار نمک) به‌عنوان تیمار مورد استفاده قرار گرفت. درصد آغشتگی ریشه گیاهان رشد کرده در خاک کرمان و بافت با افزایش سطح شوری کاهش ...  بیشتر