دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

اثر کادمیوم روی برخی از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک گندم در مرحله گیاهچه‌ای

صفحه 1-11


آلومتری زی‌توده و ذخیرة کربن برگ بلوط‌های باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

صفحه 12-22


جذب سطحی فلزهای کادمیوم و سرب از محلولهای آبی به وسیله بیومس جلبک قهوه ای سیستوسرا ایندیکا

صفحه 23-31


اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشد، اسمولیت ها و پتانسیل اسمزی در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت تنش شوری

صفحه 32-40


اثرات اکولوژیکی جاده‌های جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونه‌های گیاهی (مطالعۀ موردی: طرح‌های جنگلداری لیره‌سر، گلندرود و مکارود)

صفحه 41-51


تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روی رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک در گیاه کدوی خورشتی تحت سمیت علف‌کش متری بوزین

صفحه 52-60


تأثیر شرایط اقلیمی بر بازده و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech.f. در رویشگاه‌های مختلف استان همدان

صفحه 61-71


مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان

صفحه 72-81


بررسی اجزای شیمیایی روغن اسانسی میوه چهار جمعیت خودروی گلپر‌گرگانی (Heracleum gorganicum Rech. f.) ایران

صفحه 82-90


ارزیابی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ‌های بادرشبویه Dracocephalum moldavica L.

صفحه 91-99


تأثیر عصاره آبی و بقایای چند گونه علف هرز بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم

صفحه 100-109


مطالعه تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام گل بریده رز ضمن پیری

صفحه 110-120


بررسی اثر محیط‌های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)

صفحه 121-129


بررسی واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی (مطالعه موردی: پارک جنگلی لویزان)

صفحه 130-141


تأثیر خاکهای میکوریزی مختلف بر پاسخ گیاه ذرت به تنش شوری

صفحه 142-155