بررسی اثر غلظت‌های مختلف آلومینیوم بر فعالیت آنزیمی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه Phaseolus vulgaris L.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آراد اسلامی واحد بروجرد

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بروجرد

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بروجرد

چکیده

آلومنیوم یکی از فلزات سنگین است که اثرات سمی آن در گیاهان متفاوت از جنبه‌های مختلف فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، ملکولی و سایر موارد مهم مورد بررسی و قابل توجه است. با کاهش pH خاک انحلال‌پذیری این یون افزایش می‌یابد و از طریق ریشه جذب شده و بدین ترتیب بر رشد گیاهان تأثیر می‌گذارد. در این پژوهش اثر سمی آلومنیوم بر برخی فعالیت‌های آنزیمی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ) مورد بررسی قرار گرفت. دانه‌رست‌های لوبیا در محیط جوانه‌زنی و محیط کشت هیدروپونیک کشت داده شد و تحت تیمارهای مختلف آلومینیوم (30،40 و50 میلی مولار) قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، نیترات آلومنیوم موجب کاهش جوانه زنی، سرعت و طول ریشه و ساقه و قند نامحلول ریشه گردید. از سوی دیگر میزان فعالیت کاتالاز، پراکسیداز، قند محلول و محتوی پروتئین کل در ریشه گیاه مورد بررسی تحت تنش آلومنیوم در مقایسه با گیاهان گروه کنترل افزایش معنی‌داری را نشان داد که می‌تواند مربوط به تولید پروتئینهای سم زدا باشد که در برخی گزارش‌های پیشین نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of different concentrations of aluminum on the enzymatic activity and some physiological parameters of Phaseolus vulgaris L.

نویسنده [English]

  • Hosein Lari 3

3 Islamic Azad University, Brujerd Branch

چکیده [English]

Aluminum is one of the metals that showed toxic effects on various plants. Decreasing of pH in the soil will cause to solve Al+ ions, and absorbed by the roots of the plants; thus it can influence the growth of the plant. In this research, the toxic impact of aluminum on some physiological functions of the bean plants (Phaseolus vulgaris L.) is studied. Bean seeds were germinated on the wet papers and cultured in the hydroponics environment, and then treated by various aluminum concentrations (30, 40 and 50 millimolar). Results showed that aluminum cause to decrease of germination, length of the root and stem and insoluble sugars in the root of the treated plants under 10 and 20 days. The activity of catalase and peroxidase, and the amounts of soluble sugars and total proteins were increased in the roots of the aluminum-treated plants. The later one can be related to production of detoxifying proteins that were reported in some prior reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phaseolus vulgaris
  • Aluminum
  • Enzyme
  • carbohydrate
  • protein
دوره 30، شماره 1
خرداد 1396
صفحه 58-66
  • تاریخ دریافت: 25 دی 1393
  • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1396