بررسی اثرات ضدمیکروبی و ترکیب‌های شیمیایی اسانس جمعیت‌های Thymus fedtschenkoi Ronniger در دو استان سمنان و زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشی ، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 کارشناس پژوهشی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

در این مطالعه اثرات ضد‌میکروبی دو اکسشن از گونه Thymus fedtschenkoi از استان‌های زنجان و سمنان بر ضد باکتری‌های Escherichia coli، Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeruginosa و Bacillus subtilis و قارچ Candida albicans بررسی شد. استخراج اسانس با دستگاه کلونجر و شناسایی ترکیب‌ها با استفاده از دستگاه‌های GC و GC-MS صورت گرفت. برای بررسی اثرات ضدمیکروبی از روش انتشار از دیسک و روش رقت‌سازی در لوله استفاده شد. آزمایش اثرات ضد‌میکروبی اسانس در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو عامل میکروارگانیسم (عامل اول) و رقت اسانس (عامل دوم) انجام شد. براساس نتایج، بازده اسانس در دو سال برداشت در اکسشن زنجان (95/0 و 73/0 درصد) و اکسشن سمنان (83/0و 86/0 درصد) بود. ترکیب‌های عمده در اکسشن زنجان شامل پارا-سیمن، لینالول، تیمول و کارواکرول و در اکسشن سمنان پارا-سیمن، تیمول و کارواکرول بود. نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین داده‌های ضدمیکروبی نشان داد که اثر نوع میکروارگانیسم و رقت اسانس و اثر متقابل این دو عامل بر میانگین قطر هاله عدم رشد در سطح 1% معنی‌دار بود. در اکسشن سمنان بیشترین قطر هاله ممانعت از رشد در گونه C. albicans و در رقت یک پنجم اسانس مشاهده شد. میکروارگانیسم‌های C. albicans و B. subtilis به اکسشن زنجان و C. albicans به اسانس اکسشن سمنان حساسیت بیشتری از خود نشان دادند. تفاوت در حساسیت میکروارگانیسمها می‌تواند ناشی از تفاوت در ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضدمیکروبی اجزای تشکیل دهنده آن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Antibacterial effect and chemical compounds in populations of Thymus fedtschenkoi Ronniger from Semnan and Zanjan

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Askari 1
 • Ebrahim Sharifi Ashoorabadi 2
 • Maryam Teimouri 3
 • Atefeh Bahmanzadegan 4

1 Research Institute of Forests and Rangelands

2 Scientific board of Research Institute of Forests and Rangelands

3 Scientific board of Research Institute of Forests and Rangelands

4 Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

چکیده [English]

In this study, antimicrobial effects of two accession of Thymus fedtschenkoi originated from Semnan and Zanjan against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and Bacillus subtilis were investigated. The essential oil was extracted by Clevenger apparatus and compounds identified by GC and GC-MS instruments. Disc diffusion and microdilution methods were used to determine antimicrobial activity. The experiment was done on factorial design based on complete randomized design. The effect of microorganism type (as first factor) and essential oil concentration and antibiotics (as second factor) and their interaction was evaluated. According to the results, essential oil yield was %0.73 and %0.95 in Zanjan and %0.83 and %0.86 in Semnan accession in two successive years. The main chemical compounds of Zanjan accession was p-cymene, linalool, thymol and carvacrol and Semnan accession was p-cymene, thymol and carvacrol. Statistical analysis showed that the effect of microorganism type, essential oil concentration and their interaction on inhibition zone was significant at 1% level. In Semnan accession, the highest diameter of inhibition zone was observed in C. albicans and in dilution of one fifth of essential oil. C. albicans and B. subtilis had the most sensivity to Zanjan accession and C. albicans to Semnan accession. The observed difference in antimicrobial effects can be related to difference in chemical composition and their activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thymus
 • Essential oil
 • Zanjan
 • Semnan
 • Antimicrobial
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 450-466
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 آذر 1400