بررسی تکوین میکروگامتوفیت و مگاگامتوفیت در Mill Ageratum houstonianum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

4 دانشکده فنی مهندسی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بررسی تکوین دانه گرده و تخمک در گیاه Ageratum houstonianum که از اهداف این پژوهش است، می‌تواند الگوی مناسبی برای گونه‌های دارای گل‌آذین کپه‌ای باشد. بدین منظور، گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از قالب‌گیری در پارافین، با میکروتوم برش‌گیری‌ شدند و رنگ‌آمیزی با ائوزین و هماتوکسیلین انجام شد. لام‌های تهیه‌شده با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد گلچه‌های دوجنسی شامل پنج پرچم با میله‌های آزاد و جدا از هم هستند. بساک از نوع تتراسپورانژی و تکوین دیواره بساک از نوع دولپه‌ای است و از یک لایه اپیدرم، لایه مکانیکی، یک لایه میانی و لایه تاپی تشکیل شده است. لایه مغذی آن از نوع آمیبی است و آرایش تترادهای میکروسپور از نوع تتراهدرال می‌باشد. دانه‌های گرده در زمان انتشار دارای سه شکاف رویشی با تزئینات سوزنی‌شکل هستند. تخمک از نوع واژگون، تک‌پوسته‌ای و کم‌خورش است. تقسیمات سلول مادر مگاسپور از هر دو نوع عرضی و طولی مشاهده شد که منجر به تشکیل تترادهای خطی و توده‌ای می‌شود. نمو کیسه‌ رویانی براساس الگوی تک‌‌اسپوری و تیپ پلی‌گونوم‌ صورت می‌گیرد. براساس این پژوهش، کریستال‌های بلوری‌شکل در بساک، لایه مکانیکی دیواره بساک، سلول‌های دیواره مادگی، تخمک، خامه، کلاله و گلبرگ مشاهده شد که از اختصاصات این گونه است. همچنین بشره ترشحی کرک‌مانند در بخش درونی گلبرگ، کرک‌های تک‌رشته‌ای و تک‌سلولی در سطح بیرونی گلبرگ مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Microgametophyte and Megagametophyte Development in Ageratum houstonianum Mill.

نویسندگان [English]

 • Zahra Baghaeifar 1
 • Ebrahim Hosseininiya 2
 • A Mehrafza 3
 • L Khodaei 4
 • F Ghadirpour 2

1 Biology Dept., Faculty of Science, Payame Noor University, Tehran, I.R. of Iran

2 Payame Noor University

3 Biology Dept., Faculty of Science, Payame Noor University, Tehran, I.R. of Iran

4 2Agriculture Dept., Payame Noor University, Tehran, I.R. of Iran

چکیده [English]

The present research aims to study pollen grain and ovule development in Ageratum houstonianum. It can be suitable pattern for several species of capitule inflorescence, The flowers and buds in different developmental stages were removed, fixed in FAA70, stored in 70% ethanol, embedded in paraffin and sectioned with a thickness of 5-7 μm by microtome. Staining was carried out with Eosine and Hematoxylin. Then slides were studied using light microscope and were photographed. Results indicated that in bisexual florets, consist of five stamens with free filaments and apart from each other. Anthers are tetrasporangiated and development of anther wall is of dicotyledonus type and composed of one-layered epidermis, an endothecium, one middle layer and tapetum. the tapetum was plasmodial. Microspore tetrads are tetrahedral. Pollen grains are three colpated with echinated sculpturing, at the shedding time. Ovule was anatropous, unitegumic and tenuinucellate. Cell division of megaspore mother cells is of both longitudinal and transverse type and resulted to form linear or massive tetrads.The embryo sac development is of the polygonum type. Results of this research showed the presence of formed crystals in anther, the layer endothecium wall anther, epidermal cells of ovary, ovule, style, stigma and petal that was species specific characteristic. secretory (papillate) epidermis on the adaxial surface of petals, On the outer surface of petal long, filamentous and one-celled trichoms were visible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asteraceae
 • Ovule
 • Megasporogenesis
 • Microsporogenesis
 • Tapetum
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 649-663
 • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 مهر 1400