بررسی سازگاری گرده‌افشانی با استفاده از روش‌های بیولوژیکی و مولکولی در برخی از ژنوتیپ‌های برتر آلبالو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 سازمان تحقیقات کشاورزی کرج

چکیده

در آلبالو همانند سایر گونه‌های جنس پرونوس خودناسازگاری گامتوفیتی وجود دارد. در این پژوهش روابط گرده با مادگی تعداد 10 ژنوتیپ برتر آلبالو با استفاده از روش‌های بیولوژیک و مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. در روش بیولوژیکی، دانه گرده در مرحله بادکنکی (در مرحله D فنولوژیکی) از گل‌ها تهیه و پس از ارزیابی رشد و درصد جوانه‌زنی در محیط کشت، در زمان مناسب اقدام به اخته کردن گل‌ها کرده و گرده‌افشانی به صورت گرده افشانی آزاد، خود و دگر گرده افشانی کنترل شده در باغ صورت گرفت. در روش مولکولی از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای عمومی برای شناسایی آلل‌های S استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان جوانه‌زنی دانه گرده در سطح کلاله در حالت خودگرده‌افشانی و از نظر تعداد لوله گرده در بخش بالایی و پایینی خامه و درون تخمدان بیشترین مربوط به حالت گرده‌افشانی آزاد بود. نه آلل S (S4، S6، S9، S6m2، S24، S26، S35، S36b و S36a) شناسایی شد که آلل‌های S6/S6m2، S24 و S9 دارای بیشترین فراوانی می‌باشد. مطالعه ما ثابت کرد که تنوع آلل‌های S پایین بوده که نشان دهنده تنوع ژنتیکی پایین در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی می‌باشد. با توجه به رشد لوله گرده در طول خامه و تخمدان در تمامی حالت‌ های گرده‌افشانی در تمامی ژنوتیپ‌ها می‌توان گفت که همه ژنوتیپ‌ها از لحاظ گرده‌افشانی سازگار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of pollination compatibility status in sour cherry superior genotypes using biological and molecular methods

نویسندگان [English]

 • Samad Aliyoun nazari 1
 • Jafar Hajilou 1
 • mehrshad zeinalabedini 2

2 Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)

چکیده [English]

In sour cherry, as in other species of the genus Prunus, there is a gametophytic self-incompatibility (GSI) phenomenon. In this research, relations between pollen and pistil of 10 superior sour cherry genotype were investigated by using biological and molecular methods. In biological methods, pollen grains are prepared in balloon stage (D phenological stage) and then after evaluating the growth and percentage of pollen germination in medium, in suitable time flowers were emasculated, open pollination, controlled self and cross pollination were carried out in the orchard. In the molecular method, PCR-based methods were used to identify S alleles. The results showed that the highest pollen germination was observed on the stigma in self-pollination, and regarding of the number of pollen tube at the upper and lower parts of the pistil and ovary, the highest was related to open pollinating. Nine known S-haplotypes (S4, S6, S9, S6m2, S24, S26, S35, S36b and S36a) were identified, that alleles S6/S6m2, S9, S24 have a high frequency. Our study showed the low diversity of S alleles between studied genotypes. According to the growth of pollen tubes in style and ovary in all cases of pollination all of studied genotypes are compatible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sour cherry
 • Incompatibility
 • Polymerase chain reaction
 • Consensus primers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 13 تیر 1400