بررسی مقدار موسیلاژ در قطعات جداکشت برگ بارهنگ تخم مرغی، بارهنگ نیزه ای و بارهنگ ککی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از کاربردهای کشت بافت گیاهی تولید مواد داروئی و فرآورده های باارزش بیوسنتزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mucilage in Callus Culture of Plantago Ovata, Plantago Lanceolata and Plantago Psyllium

نویسندگان [English]

  • Hasan Ebrahimzadeh
  • Ali Movafeghi

Dept. of Biology, University of Tehran, Tehran, I.R. of Iran

چکیده [English]

Mucilage commonly occures in higher plants but, so far this class of natural product has not received any attention by workers studying plant tissue cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mucilage
  • tissue
  • Plantago Ovata
  • Plantago Lanceolata and Plantago Psyllium

بررسی مقدار موسیلاژ در قطعات جداکشت برگ بارهنگ تخم مرغی، بارهنگ نیزه ای و بارهنگ ککی

حسن ابراهیم زاده و علی موافقی

تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

مقدمه

یکی از کاربردهای کشت بافت گیاهی تولید مواد داروئی و فرآورده های باارزش بیوسنتزی است.

 

1- Aminuddin A. and Chowdhury A.R., 1983. Production of disgenin in somatic callus tissues of Dioscoreafloribunda. Planta Medica, 38, 73-78.
دوره 1، شماره 1
اسفند 1374
صفحه 1-10
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1371
  • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1372
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1373
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1374