نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان

چکیده

مطالعه پوشش گیاهی مناطق مختلف ایران مقدمه‌ای برای بسیاری از طرح‌های پژوهشی و اجرایی محسوب می‌شود. هرباریوم ها گنجینه‌های دائمی نمونه‌های گیاهی یک منطقه و بهترین منبع اطلاعاتی در مورد رستنی‌های آن منطقه را دارا می‌باشند. در تحقیق حاضر نمونه های استان سمنان در هرباریوم دانشگاه دامغان مطالعه شدند. بر اساس نتایج حاصل از شناسایی نمونه‌های هرباریومی درمجموع 3۱۱ گونه گیاهی متعلق به 237 جنس و 68 تیره شناسایی شد. تیره گندم (Poaceae) با 23 جنس و 32 گونه، تیره کاسنی (Asteraceae) با 23 جنس و 30 گونه و تیره نعناع (Lamiaceae) با 16 جنس و 24 گونه تیره‌های بزرگ موجود در هرباریوم هستند. همچنین جنس‌های جاروعلفی (Bromus) با 6 گونه، شور (Salsola)، سنبله‌ای (Stachys) و آلو (Prunus) با 5 گونه و سلمک (Chenopodium) با 4 گونه بیشترین غنای گونه‌ای را دارا می‌باشند. در این مطالعه 122 گونه دارویی و 8 گونه مقاوم به شوری معرفی شدند و 25 گونه در فهرست گونه های در معرض خطر اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation of plant species distribution in Semnan province (Case study: Herbarium of Damghan University)

نویسندگان [English]

  • Arefe Zakeri
  • Reza Naderi
  • Vahid Poozesh

Faculty of Biology and Institute of Biological Science, Damghan University, Damghan

چکیده [English]

Studying of plant vegetation is a prelude to many researches and executive projects. Herbaria are permanent treasures of plant specimens for a region and the best source of information about the flora of the region. The present study is concerned with the identification of plant species of herbarium of Damghan University (DU, Semnan province). Based on the results obtained from the plant identification of herbarium specimens, a total of 311 species belonging to 237 genera and 68 families from Semnan province were identified. The most species richness families were Poaceae (23 genera, 32 species), Asteraceae (23 genera, 30 species), Lamiaceae (16 genera, 24 species), respectively. Also, the genus Bromus with 6 species, Salsola, Stachys and Prunus each with 5 species and Chenopodium with 4 species are the largest genera in the region. This study documents 122 medicinal and 8 halophytic plant species in the region. Moreover, 25 plant species were listed as threatened species based on the criteria of the International Union for Conservation of Nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medicinal plants
  • herbarium specimens
  • floristic study
  • vegetation